Ombyggnad av torget i Ryd

Under hösten 2018 planerar Tingsryds kommun att bygga om torget i Ryd. Tekniska avdelningen presenterar här förslaget och synpunkter ska senast ha kommit in skriftligt till kommunen senast den 24 maj 2018.

I samarbete med Trafikverket byggs samtidigt Storgatan/länsväg 648 om.

Snett över torget från övergångsstället över Storgatan vid Värendsgatan till en ny samlingsplats med planteringar, sittmöjligheter och lek dras ett stråk med granithällar. I södra delen görs en yta tillgänglig för torghandel från fordon och intill ytan byggs en toalett.

Förutom den större centrala planteringen anläggs ytterligare tre mindre planteringar och antalet träd utökas.

De breda kantstensparkeringarna utmed Storgatan behålls, men gatan höjs upp för att möjliggöra enklare passage för oskyddade trafikanter och minska fordonstrafikens färdhastighet. Hållplatsen byggs om till en timglashållplats, vilket ökar trafiksäkerheten vid av och påstigning av bussen.

För att synpunkter ska beaktas vid kommande beslut i kommunstyrelsen 28 maj, ska dessa senast den 24 maj inkommit skriftligt till kommunen, antingen på adress:

Tingsryds kommun

kommunledningsförvaltningen/teknikska avdelningar

Box 88

362 22 Tingsryd

eller via e-post: per.ingstromer@tingsryd.se

Frågor kan ställas via e-post till Per Ingströmer eller telefon 0477-44216

Se också bifogat dokument.