Ombyggnad av torget i Ryd

Under hösten 2018 planerar Tingsryds kommun att bygga om torget i Ryd. Tekniska avdelningen presenterar här förslaget och synpunkter ska senast ha kommit in skriftligt till kommunen senast den 24 maj 2018.

I samarbete med Trafikverket byggs samtidigt Storgatan/länsväg 648 om.

Snett över torget från övergångsstället över Storgatan vid Värendsgatan till en ny samlingsplats med planteringar, sittmöjligheter och lek dras ett stråk med granithällar. I södra delen görs en yta tillgänglig för torghandel från fordon och intill ytan byggs en toalett.

Förutom den större centrala planteringen anläggs ytterligare tre mindre planteringar och antalet träd utökas.

De breda kantstensparkeringarna utmed Storgatan behålls, men gatan höjs upp för att möjliggöra enklare passage för oskyddade trafikanter och minska fordonstrafikens färdhastighet. Hållplatsen byggs om till en timglashållplats, vilket ökar trafiksäkerheten vid av och påstigning av bussen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret, Torggatan 12.

Telefon 0477-441 00

Se också bifogat dokument.