Omställningar 1 juni för idrotts- och föreningslivet

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. De stärkta regionala restriktioner som gällt tas också bort från och med 1 juni, vilket innebär lättnader för idrotten och föreningsverksamheten.

Matcher och tävlingar samt mindre läger och cuper tillåts från och med 1 juni för alla åldrar i mindre omfattning. Kommunens tolkning av detta är att seriespel och liknande med en match/tävling i veckan (i undantagsfall två) är att anse som mindre omfattning.

Poolspel med ett begränsat antal lag är att anse som en mindre cup och kan således genomföras.
När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider, publik och andra aktiviteter. Enligt Folkhälso-myndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar. Det är viktigt att begränsa publikantalet för att förhindra trängsel.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, t.ex. om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, som medföljande vuxna eller funktionärer med mera. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Idrott som är möjlig att genomföra utomhus ska bedrivas utomhus. Från och med 1 juni tillåts dock idrott inomhus även för de som är födda 2001 eller tidigare, men det krävs extra försiktighet för att begränsa risken för smittspridning. Notera att pandemilagen gäller och att maxantal för deltagare i lokalerna som används måste begränsas utifrån storlek på lokalen.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd riktat till idrottens ska också följas:
Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:
• hålla avstånd till varandra
• inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vatten-flaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
• när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
• undvika gemensamma omklädningsrum
• resa till och från aktiviteten individuellt
• utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Omklädningsrum kan i undantagsfall nyttjas av gästande lag/idrottare som har lång resväg. I dessa fall ska pandemilagen följas och antalet personer i omklädningsrummet begränsas utifrån storlek på lokalen för att säkerställa begränsning av risken för smittspridning. I dessa fall bör även hemmalagets omklädningsrum upplåtas för bortalaget för att underlätta.

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.
• Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
• Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
• Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus.
Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek.
Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
• Föreningsmöten kan genomföras som fysiska möten inomhus under förutsättning att trängsel undviks och pandemilagen följs.