Registrera din brunn

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap i samband med vattenbrist. Gäller även brunnar som ägs av samfälligheter.

De senaste årens torka med låga grundvattennivåer som följd, har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden när det gäller vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till information om vattensituationen och vattenkvalitet även i enskilda brunnar.Du kan rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Mer information på SGU:s hemsida. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Det är också möjligt för enskilda brunnsägare att själv registrera sin brunn med hjälp av ett enkelt formulär. Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar brunnsägaren till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds- och anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Länk till SGU inrapporteringsformulär

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-08-13