Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2022

I år deltog 137 av Sveriges 290 kommuner i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Undersökningens syfte är att mäta hur invånarna ser på sin kommun och om man tycker saker fungerar bra eller mindre bra.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbala skalsteg, som exempelvis: ”Ganska bra” och ”Mycket dåligt”. Svaren redovisas i procentform. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

I Tingsryds kommun var det 1000 personer från 18 år och uppåt som blev tillfrågade att delta i enkäten. Totalt svarade 398 personer, vilket är cirka 40 procent.

SCB pekar ut fyra frågor som sammanfattar Tingsryds kommuns resultat i sin helhet (siffran i parentes är snittet från övriga kommuner):

  • 57 (62,6) procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  • 20,2 (21,1) procent tycker att invånarna i kommunen har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 77,1 (80,7) procent tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter.
  • 88,3 (92,4) procent tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.

Tingsryds kommun vill ha ännu nöjdare invånare. Från och med 2023 startar därför en arbetsgrupp som ska fokusera på områden som är mest aktuella utifrån undersökningens resultat. En handlingsplan kommer att tas fram och politiken ska vara med och avgöra vilka prioriteringar som ska göras. Arbetet kommer pågå ett år och därefter ska arbetsgruppen återkoppla till kommunstyrelsen.