Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2020

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare hur det är att leva och bo i Tingsryds kommun. Men också kommunens verksamheter och vilket inflytande man har i sin kommun.

Tingsryds kommun har under ett antal år deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning, där 800 slumpmässigt utvalda medborgare får svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, hur de upplever kommunens verksamheter och vilka möjligheter till inflytande som finns i kommunen. Sammanlagt har 100 kommuner deltagit under hösten och de tillfrågade är mellan 18 - 84 år. Resultaten presenteras genom en skala mellan 0 och 100.

Kommunens syfte med att delta i undersökningen, är att kunna följa trender i samhället och få medborgarnas återkoppling på det kommunala arbetet. Resultaten i undersökningen utgör en viktig del i vilka frågor som prioriteras när kommunövergripande mål sätts upp.

Resultaten för år 2020 visar att de tillfrågade bedömer kommunen som en något bättre plats att leva och bo på än föregående mätning. Med ett snitt på 55 jämfört med 54 från mätningen 2018. Det viktigaste området att arbeta med, enligt analysen, är trygghetsfrågan.

Medborgarna bedömde vidare kommunens verksamheter som något sämre än föregående mätning, med förbättringsområden inom bland annat gator och vägar, gymnasieskolan och miljöarbetet. Även mätningen av medborgarnas upplevelse av möjlighet till inflytande i kommunen blev något lägre än föregående mätning. Det är förtroende och påverkan som enligt resultaten är prioriterade områden att förbättra.

Områden som anses välfungerande bland annat är utbildningsmöjligheter, förskolan, räddningstjänsten samt information och kontakt med kommunen.

Det av kommunfullmäktige utpekade målet, att få fler medborgare att kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, har förbättrats från 6,0 till 6,3 från föregående mätning. Genomsnittet av de 100 kommunerna som deltog i undersökningen ligger på 6,7.  Förhoppningen är att genom systematiskt arbete, med bland annat medborgarnas delaktighet, kunna stärka detta resultat ytterligare vid nästa mätning.

Det viktiga arbetet med åtgärder och förbättringar kommer att fortsätta under nästkommande år och kommer att ligga till grund för det fortsatta strategiska arbete. Det är viktigt att tillsammans med medborgarna skapa den bästa möjliga platsen att leva och bo på i Tingsryds kommun.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, ser SCB:s medborgarundersökning som ett viktigt verktyg för kommunens utveckling.

För oss är det oerhört viktigt att veta hur invånarna uppfattar Tingsryds kommun som en plats att leva och bo på. Denna attitydundersökning kan tillsammans med andra undersökningar ge politiken vägledning inom vilka områden vi behöver utveckla. Det finns frågor som vi behöver förbättra, liksom det finns sådant vi redan gör bra. Vi kommer att analysera resultaten mer ingående för att ta fram en strategi med brett stöd som vi hoppas leder oss i en positiv riktning.