Så här tycker medborgarna om Tingsryds kommun

Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun. Det är främst inom tre områden: Hur det är att leva och bo i kommunen, verksamheterna som finns i kommunen och vilket inflytande medborgarna upplever att de har.

Medborgarundersökningen 2018 gick ut till 800 slumpmässigt utvalda medborgare inom Tingsryds kommun i åldrarna 18 till 84 år. Svarsandelen blev 50 procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner var 41 procent.

Så här redovisas undersökningen

Resultaten redovisas på en skala som kan variera mellan 0 och 100. Om betyget som medborgarna ger hamnar under siffran 40 klassas det som ”inte godkänt”, mellan 40 till 54 är det ”godkänt” och gränsen för ”nöjd” är från 55 till 74. För att nå betyget ”mycket nöjd” krävs betyget 75 eller högre.

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömde Tingsryds kommun som en plats att leva och bo på var 54, alltså godkänt. Jämfört med de andra 111 deltagande kommunerna i undersökningen var snittet 62. Tingsryds kommuns resultat var därmed lägre än snittet. Svaren i undersökningen visar att det är främst inom områdena trygghet samt bostäder som förbättringar behöver göras för att kunna höja helhetsbetyget i Tingsryds kommun.

Förskolan sticker ut

Medborgarna gav kommunens verksamheter godkänt genom betyget 52, där snittet bland de deltagande kommunerna var 56. Förskolan var den verksamhet som kommunens medborgare var mer nöjda med jämfört med övriga deltagande kommuner, Tingsryd hade 69 jämfört med snittet på 64. Däremot finns förbättringspotential inom bland annat verksamheterna miljöarbete, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar. Även gator och vägar bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare.

Inflytandet kan förbättras

När det gäller möjligheten till inflytande fick Tingsryd 38 vilket ger betyget ”inte godkänt”. Här ska noteras att snittet bland samtliga kommuner som deltog blev 42 och i undersökningar som den här hamnar ofta värdet långt ner när det handlar om inflytande. Bäst resultat inom området inflytande fick kommunen när det gällde information med ett betyg på 52. Resultaten inom frågeområdena påverkan och förtroende visar att dessa frågor behöver prioriteras ytterligare framöver.

Vill du läsa undersökningen finns den HÄR.

Mikael Jeansson

Kommunstyrelsen ordförande, Mikael Jeansson, har tagit del av undersökningen och tackar alla som medverkat.

  • Dessa synpunkter ger oss en vägledning till hur vi kan bli en bättre kommun att leva i. Vi behöver medborgarnas förslag på var förbättringar kan göras och vad vi politiker ska prioritera och lägga resurserna på. Genom vägledning från medborgarna blir det lättare att fatta beslut som utvecklar kommunen.

När det gällde inflytande fick inte Tingsryd kommun godkänt i bedömningen och låg under snittet bland kommunerna.

  • Människors känsla av att få inflytande bygger på tillit, tillit skapas i sin tur genom öppenhet och dialog och detta vill vi som kommun ta ansvar för och arbetar med att utveckla de områdena som att skapa referensgrupper och medborgardialoger.

Vid undersökningen fick områden som kultur, idrottsanläggningar och miljö låga siffror i bedömningen.

  • Inom kultur har vi under 2018 infört ett nytt bidragssystem som ännu inte fullt ut prövats. Vi har även till viss del höjt bidragen till våra föreningar, vidare beslut som fattats under 2018 är att köpa och bygga om en innefotbollsplan till en idrottshall för att bättre passa behoven hos våra idrottsföreningar.

På miljösidan är en ny miljöplan för kommunen under framtagande och en ny ekobränslemack har etablerats i kommunen.

  • Allt detta talar för att vi vill förändra och förbättra. Vi nöjer oss inte utan vi kommer att fortsätta det förbättringsarbete som vi påbörjat.

Han vill gärna lyfta att förskoleverksamheten var en av kommunens verksamheter som hamnade högt i bedömningen jämfört med andra kommuner.

  • Det bottnar i ett tidigare taget politiskt beslut om att vi vill ha en hög vuxennärvaro i de yngre åldrarna inom skolan och det vill vi fortsätta med, tillägger Mikael Jeansson.

Kontaktperson:

Mikael Jeansson(S)

Kommunstyrelsens ordförande

Telefon 0477-44100

Mobil +46 70-536 03 37

E-post: mikael.jeansson@tingsryd.se