Så hindrar vi afrikansk svinpest från att sprida sig

Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. För att det inte ska spridas vidare bland annat här i Tingsryd gäller det att vi alla hjälps åt.

Hjälp till att minska smittspridning:

 • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin, var som helst i landet, ska det rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Följ de regler som gäller i den smittade zonen.
 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Så sprids afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar bara vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor eller redskap om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin. Viruset kan också spridas genom att vildsvin äter köttprodukter från smittade djur, till exempel korv från länder där smittan finns.

Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades. I den zon där smittan finns är det till exempel förbjudet att plocka bär och svamp. All typ av jakt på vilt och alla typer av skogsbruksåtgärder är också förbjudna inom zonen.

Det är mycket viktigt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen. Detta för att få stopp på smittan. Afrikansk svinpest har hög dödlighet hos svin, nästan ett hundra procent. Det kan därför påverka livsmedelsproduktionen och få stora ekonomiska konsekvenser om sjukdomen skulle spridas till tamgrisbesättningar. Sjukdomen innebär också ett stort lidande för drabbade djur.

Vad du som grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du misstänker att dina grisar kan ha smittats och/eller om grisarna visar symtom som skulle kunna tyda på afrikansk svinpest ska du omedelbart kontakta veterinär
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vad du som jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.