Sammanställningen klar för Trygghetsmätningen 2020

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Undersökningen 2020 visar även att den faktiska utsattheten är låg, det vill säga att det är få i mätningen som varit utsatta för brott och man upplever att polisen i större utsträckning bryr sig om de lokala problemen.

2020 års Trygghetsmätning visar att det finns fortsatt otrygghet hos invånarna inom flera områden, men också för att vistas ute ensam på kvällarna. Dessutom uppfattar invånarna att det finns problem i trafikmiljön med höga hastigheter och buskörning och de är oroliga för att drabbas av inbrott.

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. I Tingsryds kommun skickades enkäten ut till 900 personer och resultatet kommer att användas av kommunen tillsammans med Polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Undersökningen visar även att den faktiska utsattheten är låg, det vill säga att det är få i mätningen som varit utsatta för brott och man upplever att polisen i större utsträckning bryr sig om de lokala problemen.

Den årliga trygghetsmätningen, som genomförs under hösten i hela polisregion Syd, är en samfinansierad undersökning mellan polis och kommun. Trygghetsmätningens syfte är att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de underlagen som används för att planera, framförallt det brottsförebyggande arbetet, men också arbetet med samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Detta tillsammans med brottsstatistik, medborgardialoger och underrättelsebild ger en god grund för fortsatt arbete. I region Syd har undersökningen skickats ut till 72 900 medborgare och svarsfrekvensen ligger på cirka 61 procent.

Tingsryds kommun

I Tingsryd kommun har undersökningen skickats till 900 invånare och svarsfrekvensen ligger på samma nivå som i polisregion Syd.

Tingsryd kommun tillhör lokalpolisområde Nybro tillsammans med kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Nybro, Torsås och Emmaboda. Sammantaget sett till hela Nybro lokalpolisområde, har det generella problemindexet höjts från förra året, det vill säga att invånare uppfattar fler problem totalt sett. Det som upplevs som problem är fortsatt nedskräpning, trafikrelaterade problem, oro för att drabbas av inbrott och viss oro för att vistas ute sen kväll. I mätningen framkommer att man i år har en större nöjdhet med polisens lokala arbete.

Mätningen visar att utsattheten för brott är låg vilket betyder att de flesta inte utsatts för något brott under de senaste 12 månaderna.

Tingsryd kommun speglar till viss del den bild som kan ses i hela lokalpolisområdet. Det är något förhöjt generellt problemindex i kommunen men kommunen har i jämförelse med andra kommuner ett lågt index.

Det finns i kommunen fortsatt otrygghet i att vistas ute ensam på kvällen, invånarna uppfattar problem i trafikmiljön med höga hastigheter och buskörning. Invånarna i kommunen är också oroliga för att drabbas av inbrott. Undersökningen visar även att den faktiska utsattheten är låg, det vill säga att det är få i mätningen som varit utsatta för brott och man upplever att polisen i större utsträckning bryr sig om de lokala problemen.

Tingsryd är uppdelat i tre områden

I Tingsryd tätort har det generella problemindexet ökat något och man uppfattar, till skillnad från förra året, problem med nedskräpning, ungdomsgäng som stökar och att folk bråkar och slåss. Man känner sig fortsatt otrygg att vara ute ensam sen kväll.

I Tingsryd övrig har det generella problemindexet minskat och alla siffror är gröna vilket betyder en låg problemnivå, förutom uppfattningen kring att vara ensam ute sen kväll och man har viss kritik mot polisens arbete.

I Tingsryd Ryd har det generella problemindexet minskat något. Invånarna uppfattar fortfarande problem likt 2019, med ungdomsgäng som bråkar och slåss, och man känner sig otrygg i att vistas ute under sena kvällar. I år uppfattar invånarna ett tilltagande problem med buskörning. Det finns en stor oro att drabbas för inbrott. I år visar undersökningen att man är nöjd med polisens lokala arbete eftersom sifforna har blivit gröna jämfört med 2019 då det var gulmarkerat. Utsattheten för brott är mycket låg i delområdet Ryd.

 

Kommentar från kommunpolisen

Anna Rostedt var tills årsskiftet 2020/2021 kommunpolis i Tingsryd och den som har följt upp Trygghetsmätningen. Här ger hon sin sammanfattning:

Utifrån det som anmälts till polisen finns en problembild med stölder i kommunen. Det är stölder utan inbrott som svarar för den högsta andelen i den kategorin och det är i Tingsryd tätort de flesta stölder sker.

Det är fortsatt mycket få inbrott i permanent bostad, men där vi under sommaren kan konstatera att flera invånare blev drabbade under en relativt kort brottstid. Det är vanligt att inbrott i bostad sker i kluster med kort brottstid och i sommar vid samma tidpunkt var det en våg av inbrott i bostad i hela Kronobergs län.

Att drabbas av ett inbrott i sin bostad är något som ofta upplevs väldigt jobbigt. Vi ser i trygghetsmätningen att man oroar sig för inbrott.

De flesta stölder sker dock utan inbrott och här kan man själv vidta åtgärder för att skydda sig. Det är mycket viktigt att ha ett bra brottsskydd dvs att man låser in sina saker och märker upp föremålen.

Polisen kommer fortsätta arbeta tillsammans med kommunen för att stärka och utöka Grannsamverkan enligt metod eftersom det både är trygghetsskapande och brottsförebyggande.

Det är mycket positivt att man i undersökningen uppfattar att polisen i större utsträckning bryr sig om de lokala problemen.  Det ingår i polisens strategi att stärka den lokala närvaron och vi får hela tiden nya tillskott av medarbetare dels till lokalpolisområdet men även till stationen i Tingsryd, så vi kommer fortsätta med att öka vår närvaro på olika sätt.

Därför är det viktigt att ni som bor i kommunen anmäler om ni drabbas av brott och tipsar vid iakttagelser. Detta tillsammans med vårt underrättelsearbete ger oss förutsättningar för att förlägga närvaro på rätt platser vid rätt tider samt vilka insatser som ska genomföras.

Polisen ser allvarligt på att man uppfattar sig otrygg ute ensam sen kväll i högre grad. Det är viktigt att polis tillsammans med kommun analyserar orsakerna till den uppfattning så rätt åtgärder sätts in.

Polisen i kommer dock som en del i att denna bild speglar hela lokalpolisområdet genomföra fotpatruller på platser som upplevs otrygga.

I undersökningen uppfattas ett växande problem med ungdomsgäng som stökar och bråkar och polisen tillsammans med kommunen kommer fortsätta samverka för att hitta förebyggande åtgärder för att minska problematiken.

Fortsatt uppfattar invånare problem i trafiken som höga hastigheter och buskörning. Trafikövervakning är något som ingår i polisens grunduppdrag och polisen gör kontroller utifrån nationella trafikveckor men även kontroller baserade på vart medborgarna uppfattar att man kör för fort.

Här behöver även invånarna ta ett eget ansvar vad gäller sitt beteende i trafiken gällande framförallt hastighet och avstånd. Är man förälder till en ungdom som har en moped eller A-traktor har man ett mycket stort ansvar för den unges framfart i trafiken. Detta gäller även barn som cyklar, att man som förälder lär barnet vilka cykelregler som gäller och att cykelhjälm ska användas. Det är upp till varje förälder och vuxen att vara en förebild i trafiken för barn och unga.

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson har tagit del av Trygghetsmätningen 2020 och menar att den faktiska utsattheten är låg, det vill säga att det är få i mätningen som varit utsatta för brott och man upplever att polisen i större utsträckning bryr sig om lokala problem något som vi uppskattar i kommunen. Trots detta finns det en allmän uppfattning om fortsatt otrygghet i att vistas ute ensam på kvällen samt att invånarna uppfattar problem i trafikmiljön med höga hastigheter och buskörning. Politiken följer utvecklingen och har bland annat föreslagit en avsevärd höjning av felparkeringsavgifter.

Dessutom kommer informationskampanjer att genomföras för att skapa en bättre trafikmiljö. Utöver detta kommer kommunen i utökad omfattning se till att trafikreglerna efterföljs. Det har även satsats på så kallad DNA-märkning av kommunal egendom, där förhoppningen är att även privatpersoner och företagare utnyttjar denna möjlighet som visat på en minskning av antalet inbrott.

 

 

För mer information kontakta: