Sjunker i Svenskt Näringslivs enkät: ”Vi ligger fortfarande på en godtagbar nivå men tappar i flera viktiga frågor”

Efter tre år av uppgång i Svenskt Näringslivs enkät ser vi nu en nedgång när det gäller företagens syn på företagsklimatet. Tingsryds kommun får betyget 3,0 i sammanfattande omdöme och har därmed länets näst lägsta betyg.

Störst tapp i årets mätning är frågan om företagens utsatthet för brott och otrygghet. Viktiga frågor som dialog, information och tjänstemäns attityder sjunker också.

- Vi ligger fortfarande på en godtagbar nivå i det sammanfattade omdömet men tappar i flera viktiga frågor. Detta vi är inte nöjda med utan vi jobbar vidare för att få företagen att trivas i Tingsryds kommun. Vi kommer nu att analysera enkätsvaren för att se vad vi kan förbättra, både på kort och lång sikt. Säger Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun

- Det område som företagen rankar allra högst för ett förbättrat företagsklimat är fler bostäder. Här gör vi just nu väldigt mycket som inte är känt för företagen och allmänheten. Det kommer nyheter i våra kanaler inom kort, men vi behöver också beskriva det pågående arbetet direkt för företagen på ett tydligare sätt än hittills, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef.

Etableringsstrateg
Inom vissa områden har kommunen redan påbörjat åtgärder. Bland annat har kommunen förstärkt på näringslivssidan med att anställa en etableringsstrateg, Catharina Winberg. Fler etableringar till Tingsryds kommun gör att det blir mer attraktivt att både bo och verka på platsen.

- Som etableringsstrateg är jag en tydlig kontaktväg in till Tingsryds kommun för företag som vill etablera sig i kommunen på något sätt. De slipper att lära sig hur vår organisation fungerar utan kan få snabb och tydlig information och återkoppling, vilket snabbar upp processen och möjliggör att fler etableringar kan bli verklighet framöver, säger Catharina Winberg.

Tingsryds kommun fortsätter arbetet med att förbättra informationen till och dialogen med företagen. Under våren har flera av de största företagen i kommunen besökts och även flera av de mindre.

- Vi vill ha en dialog med både stora och små företag för att få en helhetsbild av vilka hinder och möjligheter de ser i vår kommun. Framöver kommer vi att göra ännu fler och innehållsrika företagsbesök, säger Rose-Marie Svensson.

När det gäller tillgängligheten så har det under året ändrats och många av kommunens tjänstepersoner har blivit mer tillgängliga bland annat genom att flera specifika telefontider har tagits bort som gör att man kan ringa under kontorstid hela veckan. Under året kommer näringslivssidan på hemsidan att ses över och uppdateras så att den blir mer överskådlig och användarvänlig.

Ökar i upphandlingsfrågan
Kommunen ökar i upphandlingsfrågorna där det inom kommunen nu finns en ny policy för inköp och upphandling. Policyn omfattar hela kommunkoncernen och ska genomsyra organisationens arbetssätt när det gäller inköp och upphandling. Policyn arbetades fram efter dialog med kommunens förvaltningar, bolag samt med styrelsen i Vi Företagare i Tingsryds kommun. Varje år tas en upphandlingsplan fram som är en översikt över vad kommunen planerar att upphandla. Arbetet med att förbättra upphandlingsprocesserna och att få en dialog med näringslivet i denna fråga kommer att fortsätta även framåt.

Läs mer om enkäten här: Svenskt Näringsliv