Storsatsning på nysvenskar

Tingsryds kommun har beviljats stöd till ett projekt på drygt sju miljoner kronor där 100 långtidsarbetslösa nysvenskar i kommunen kommer att ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden eller studier. Pengarna kommer dels från Migrationsverkets Asyl-, migrations-, och integrationsfond, dels från Tingsryds kommun.

Satsningen görs på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens som komplement till SFI. Med hjälp av Brobyggare utmanar projektet företag, föreningar och civilsamhälle att möta målgruppen på sin egen arbetsplats eller i sin vardag. Utökad samverkan ska mynna ut i nya jobbspår för lågutbildade kopplat till lokala företagens behov.

Jag tycker att det är otroligt rolig att nu kunna hjälpa hundra nysvenskar att hitta sin plats i Tingsryds kommun. För den lilla kommunen är det här en möjlighet att nå fler och på ett bättre sätt att kunna göra skillnad, säger Rebecca Elmforsen, chef för arbete- och lärandeavdelningen.

Rebecca Elmforsen, en av de som arbetar med projektet.

Migrationsverket bedömer att Tingsryds kommun har sakkunskap inom integrationsområdet och att tidigare projekterfarenhet finns. De administrativa och ekonomiska resurser som krävs för projektets genomförande bedöms finnas i organisationen. Ansökan bedöms hålla en god kvalitet och håller ihop i alla dess delar. Det framgår tydligt hur projektet kommer att leva vidare och sprida sitt resultat.

Projektmålet svarar tydligt upp mot identifierade samhällsbehov. Genomförandeplanen bedöms leda till förväntade resultat. Nytta för målgruppen framgår i form av stärkta kunskaper och förutsättningar för att integreras i samhället och komma ut i någon form av sysselsättning. Projektet avser också att ta fram nya och förfina de befintliga metoder som stärker målgruppens möjligheter. Tingsryds kommun kommer att utveckla sin förmåga att följa individen genom integrationsprocessen, bland annat genom tydligare strukturer och rutiner för kunskapsöverföring.

Bedömningen görs att projektets satsningar kommer att ha ett tydligt mervärde, då projektet ska leda målgruppen
Tingsryds kommun finansierar 25 procent AMIF finansierar 75 procent
Deras del motsvarar 5 297 294 kronor och kommunen står för resten. Totalt omfattar projektet 7 063 058 kronor.