Tyck till om framtiden för Mårslycke

Ta chansen och tyck till om hur Mårslycke-området ska utvecklas i framtiden!

Tingsryds kommun har med hjälp av företaget BSV Arkitekter och Ingenjörer tagit fram ett planprogram som visar hur kommunen tänker att Mårslyckeområdet ska utvecklas. Området omfattar en del av marken väster om sjön Tiken och ligger i direkt anslutning till Tingsryds tätort. Området består idag av skogsmark, spridd bostadsbebyggelse, stallar och beteshagar med hästnäring, förskola, badplats och ett campingområde. Syftet med planprogrammet är att utreda lämplig markanvändning inom området och att översiktligt behandla frågor som rör bebyggelse, trafik, miljö och genomförande. Med stöd av planprogrammet och de synpunkter som kommer in, kan sedan en eller flera detaljplaner utarbetas.

Den 27:e november presenteras förslaget i Wasaskolans aula klockan 18.30 och alla är välkomna att delta och komma med synpunkter. Därefter pågår samrådet från den 28:e november till den 13:e januari. Du som Tingsrydsbo har under denna tid möjlighet att skicka in dina åsikter i skrift antingen via mejl till mbf@tingsryd.se eller via post till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 362 22 Tingsryd. Skriv gärna med namn och adress för enklare återkoppling på era synpunkter.

Planprogrammet finns tillgängligt på kommunens hemsida HÄR och på Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd och på Tingsryds bibliotek, Skyttegatan 2D.