Vaccinationsplan mot covid-19 i Tingsryds kommun

Vaccinering mot covid-19 har startat i Tingsryds kommun. Vaccinationen i Tingsryds kommun startade i Konga den 28 december.

Fas 1

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453). I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med lägre risk för allvarlig covid-19.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

  • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4

  • Övriga personer som är 18 år och äldre och inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Nationell plan för vaccination mot covid-19: Nationell plan


Vaccinationsteamet i Tingsryds kommun

Teamet i Tingsryds kommun består av en distriktssjuksköterska samt sjuksköterskor. De är utbildade för att ge vaccin mot covid-19. Nuvarande fabrikat av vaccinet är känsligt och kräver speciell och noggrann hantering. Vaccinet tål exempelvis inte skakningar. Därför krävs det mycket logistik för att förflytta vaccinet till olika platser för vaccination.

Vaccinationen
Före vaccinationen ska man fylla i en hälsodeklaration. Sprutan ges i överarmen. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite och det kan bli rött och svullet vid injektionsstället. En del får kortvariga influensasymptom i form av feber och allmän sjukdomskänsla. Detta är en naturlig reaktion när kroppens immunförsvar reagerar. Efter vaccinationen övervakas man i minst 15 minuter.

Vaccinet ges i två doser med tre veckors mellanrum.

Det måste gå två veckor mellan att man har tagit säsongsinfluensa-vaccinet och vaccinet mot covid-19.

Mer information till dig som vaccinerar dig: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

 

Samarbete med vårdcentralen
Tingsryds kommun har ett nära samarbete med vårdcentralen i Tingsryd gällande vaccinering mot covid-19. Vaccineringen kommer bland vissa grupper att ske på vårdcentralen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tingsryds kommun, Elsa Bengtsson, ansvarar för hur många vaccinationsdoser som behövs i kommunen och är den som beställer. Sedan fördelar kommunen och vårdcentralen vaccinen sinsemellan beroende på hur många som kommunen eller vårdcentralen ska vaccinera vid aktuell tid.