Workshop om översiktsplan för 2050

I måndags den 6 mars hade miljö- och byggnadsförvaltningen en workshop med kommunstyrelsen om kommunens kommande översiktsplan för 2050. Under mötet diskuterades kommunens mark- och vattenanvändning, alltså vart nya bostäder, verksamheter och industrier kan placeras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen hade tillsammans med andra förvaltningar tagit fram förslag som diskuterades med politikerna. Inget formellt beslut togs utan det var diskussionerna som var huvudsyftet.

Jag vill tacka miljö- och byggnadschefen och hennes kollegor för en mycket pedagogisk och bra upplagd workshop. Hela kommunstyrelsen tillsammans med presidierna ur miljö- och byggnadsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden deltog. Vi fick gruppvis arbeta med ett mycket bra kartmaterial där vi kunde rita in våra synpunkter, tankar och idéer på hur vi tänker oss att bostäder, industrier med mera skall växa fram i framtiden. Allt som kom på pränt skall nu användas till förvaltningens fortsatta arbete med översiktsplanen som skall vara färdig i slutet av 2024, säger Jörgen Kennedy, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun.