Bestämmelser gällande sponsring och föreningsbidrag

Från och med 2018 införs nya bestämmelser gällande sponsring och föreningsbidrag i Tingsryds kommun. Du kan läsa mer om respektive bestämmelse här nedan:

Tingsryd kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer samt riktlinjer till bidrag.

Tingsryds kommun har beslutat om en ny strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer, samt nya riktlinjer för föreningsbidrag i kommunen.

Det innebär att Tingsryds kommun inrättar ett nytt bidragssystem som baseras på tre olika former av stöd; verksamhetsstöd, evenemangsstöd och investeringsstöd.

Kortfattat handlar det om att förenkla stöd- och bidragsförfarandet, både genom att möjliggöra ansökan direkt och digitalt via kommunens hemsida, men också genom en dialog med kommunen. För samtliga stöd krävs att uppfylla kriterier och riktlinjer satta av Tingsryds kommun och börjar att gälla från och med 1 januari 2018.

Beslutet finns att läsa i sin helhet här

Tingsryds kommun har beslutat om en ny strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun.

Vid ansökan om sponsring till ett värde som överstiger max 0,5 prisbasbelopp (22 400 kronor för år 2017) fattas beslutet av Kommunstyrelsen. Vid belopp som understiger den summan, beslutar respektive utskott om sponsringen.

Övriga riktlinjer är varje sponsring ska regleras av ett skriftligt avtal mellan Tingsryds kommun och motparten tydligt vad som gäller kring åtagandet, motprestation och uppföljning.

Tingsryds kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avbryta eller avböja ett sponsorsamarbete av etiska eller andra skäl. Den nya strategin börjar att gälla från och med 1 januari 2018.

Beslutet finns att läsas i sin helhet här