Den gröna näringens möjligheter och utmaningar i fokus för kommunbesök på Skarmansmåla gård

Måndagen den 23 maj bjöd LRF:s kommungrupp i Tingsryd in till en informationsträff för att prata om den gröna näringen och de utmaningar som företagen ställs inför just nu, till följd av stigande priser på insatsvaror för att producera livsmedel.

Mötet ägde rum hos Tobias o Frida Holmqvist i Skarmansmåla, på deras KRAV-certifierade gård där de bedriver mjölkproduktion och ungdjursuppfödning.

Politiker från Tingsryds kommun deltog, däribland hela kommunstyrelsens arbetsutskott. Från tjänstemannasidan deltog kommunchef Christer Kratz och utvecklingschef Henrik Paulsson. På plats var även Helena Elmquist från LRF, Per-Anders Persson från Länsstyrelsen och Tommy Lindström från Energikontor Sydost.

Det informerades om hur mycket olika insatsvaror stigit i pris där el, gödsel, drivmedel och foder till djuren har stigit mellan 30 och 150% under de senaste åren. För mjölkbönderna som är anslutna till Arla så har en välkommen höjning av mjölkpriset skett som kompenserar till stor del, men samtidigt stiger också många andra kostnader, bland annat för service av maskiner. För de bönder som endast har djur för köttproduktion har intäkterna inte ökat i samma takt som kostnaderna. Idag har de en klart försämrad lönsamhet jämfört med för ett par år sedan.

Tobias och Frida informerade också om sin utvecklingssatsning för att förbättra gårdens ekonomi som samtidigt är bra för klimat och miljö. De har investerat i en lokal biogasanläggning som producerar biogödsel och elektricitet och som dessutom har flera fördelar som mindre lukt, mindre klimatpåverkan och en mer än heltäckande produktion för gårdens behov av el.

Biogasanläggningen kostade totalt 7,1 miljoner kr, där 40 procent av kostnaden täcktes av ett investeringsstöd. Investeringsstödet var helt nödvändigt för att räkna hem investeringen. Idag finns också ett produktionsstöd på 40 öre per kilowattimme, men gällande beslut gäller endast fram till 2023, vad som händer efter det är osäkert.

När dagen summerades så konstaterades att långsiktiga förutsättningar och spelregler är väldigt viktiga för att få lantbrukare att satsa på utveckling för framtiden. Det är exempelvis viktigt att veta hur stora och hur länge olika produktionsstöd finns kvar för att kunna bedöma vad som är rätt satsning för framtiden. Investeringsstöd såsom ”Klimatklivet”, som beslutas av Naturvårdsverket med stöd av länsstyrelsen, kommer även fortsättningsvis vara väldigt viktiga. Detta för att företagen ska kunna driva utvecklingen framåt mot mer hållbara verksamheter som är mindre beroende av händelser i omvärlden.

Dessa spelregler sätts oftast av politiker på nationell nivå och på EU-nivå. De lokala politikerna kan arbeta för att påverka uppåt i sina organisationer, men också påverka lokalt. Ett exempel är maten i verksamheten där Tingsryds kommun satsar mycket på lokalproducerad mat. Kommunen kan också påverka genom sina upphandlingar och vara noggranna med att kostnader och miljöpåverkan för transporter tas med i utvärderingsmodeller för att ge de lokala leverantörerna rätt förutsättningar att konkurrera.

Kommunens tjänstemän bjöd också in till vidare dialog där en samverkan mellan näringsliv och kommun kan ge effekt. Exempelvis om det finns mark som kan vara intressant för solceller eller om näringen kan se nytta av en centralt placerad anläggning för biogasproduktion någonstans i kommunen. Kommunen är alltid öppen för en dialog om olika tankar ock idéer.

Tingsryds kommun passar på att tacka för en väldigt fin eftermiddag i Skarmansmåla där deltagarna fick lära sig mycket matnyttigt om de utmaningar som de gröna näringarna möter.