Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Det har hänt mycket i Tingsryd under år 2013! Trots svaga tider kan den kommunala verksamheten redovisa ett överskott på 6,1 miljoner kronor.

Kommunen har även detta år fått tillskott av engångskaraktär genom premieåterbetalning från AFA och olika skatteåterbetalningar med totalt 18 miljoner kronor till kassan. Året har i övrigt präglats av svag konjunktur och låg tillväxt. Något som blev än mer synligt då Konga Bruk AB gick i konkurs under hösten. Just händelseutvecklingen kring bruket och ägandet av bruksfastigheten i Konga har medfört behov av att skriva ner fastighetens värde med 10 miljoner kronor. Ett förlusttäckningsbidrag ges till kommunägda bolaget TUFAB med samma belopp för att täcka avskrivningen.

Årets resultat innebär att samtliga finansiella mål som kommunfullmäktige ställt upp är uppfyllda. Socialnämnden går även detta år med röda siffor. Denna gång med 14,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har under året noga följt utvecklingen och vid ett antal tillfällen begärt in åtgärdsplaner för att återställa balans i budgeten. Trots kraftfulla insatser har man inte lyckats vända underskottet. Med all sannolikhet krävs tillskott av ytterligare pengar inte bara 2014 utan även följande år för att ge socialnämnden en realistisk budget. Även samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott med 1,5 miljoner kronor. Vi kan inte längre räkna med att olika engångsbelopp ska kunna täcka obalanser i nämndernas budgetar framöver. Målsättningen att långsiktigt bibehålla en god ekonomisk hushållning medför ökade krav på kommunens slutresultat. Resultatmålet måste nu successivt höjas för att medge ett hälsosamt utrymme för investeringar och utveckling av kommunen. För att få en långsiktig hållbarhet i ekonomin måste vi även ha ett utrymme för avskrivningar och för att amortera av kommunens låneskuld när de stora investeringarna väl är klara. Framöver kan nämnderna inte längre räkna med att det finns utrymme som medger att lyfta av eventuella underskott. Nämndernas budgetar måste således sättas i balans.

I den verklighet vi lever i idag har inte någon kommun möjlighet att stå som utförare av alla önskemål. Vi kan inte ensamma bygga allt som behövs. Det behövs eldsjälar, såväl politiker, privatpersoner, föreningar samt ett näringsliv som är med och driver utvecklingen. Kommunen ska dock se till att förut-sättningarna finns för att kunna göra det som behövs för utvecklingen av vår kommun – vi ska vara oljan i maskineriet och vara möjliggörare!

Investeringstakten är hög i Tingsryd! Efter många års planering och projektering är så bygget av äldreboendet i kvarteret Örnen igång. Snabbare var då processen kring byggnationen av lokalerna för musikskolan AMB och kommunens nya
konsertsal som skall stå färdig hösten 2014.

Den nya cykelleden genom Tingsryds kommun kommer även den att byggas under år 2014 och flera andra stora satsningar för turistnäringen står på banan klara att få lyfta.

Vi ser flera tecken på en allt mer positiv utveckling. År 2013 blev vi 15 personer fler i kommunen och är nu 12156 invånare. Ett konkret resultat av vårt målmedvetna arbete med visioner och strategier för att öka kommunens attraktivitet och att skapa en positiv bild av kommunen. Utveckling förutsätter tillväxt – tillväxt förutsätter inflyttning. Det händer mycket i Tingsryds kommun och det ger resultat!

Kommunstyrelsens ordförande,
Patrick Ståhlgren