Information angående virkestransport i Rävemåla.

Kommunen utför avverkning av fastigheten Rävemåla 1:54 under september och oktober månad

Detta kommer medföra att maskiner och transporter kommer belasta gatorna Ekdalsvägen, Hembygden och Bolet. Under tiden kommer detta medföra minskad framkomlighet och risk för skräp på gatorna. Vid frågor kontakta mark och exploatering på Tingsryds kommun
0477 44100