Resultat vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Resultat vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Undersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomförs årligen av socialstyrelsen i hela riket. Samtliga omsorgstagare med hemtjänstinsatser och omsorgstagare som bor på särskilt boende får möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen i Tingsryd är 61,2 % inom hemtjänsten och 52,9 % inom särskilt boende, vilket är i nivå med svarsfrekvensen i riket.

Tingsryds kommuns äldreomsorg uppvisar i allmänhet goda resultat jämfört med både riket och länet.

Hemtjänsten i Tingsryds kommun utmärker sig med mycket goda resultat kring framförallt den sammantagna nöjdheten (92 %), känslan av förtroende för personalen (95 %), andel som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål (90 %) samt hur omsorgstagarna upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter (92 %). Andelen omsorgstagare som upplever att besluten är anpassade efter individens behov är högre än både riket och länet.

Inom särskilt boende är den sammantagna nöjdheten 82 %, ett resultat som ligger i nivå med både riket och länet. Utmärkande positiva resultat inom särskilt boende, jämfört med både länet och riket, är att hög andel omsorgstagare upplever att de fick plats på det boende de ville (92 %), hög andel trivs i sin lägenhet (83 %) och hög andel upplever det trivsamt i de gemensamma utrymmena (80 %). Omsorgstagare som bor på särskilt boende i Tingsryds kommun upplever i högre utsträckning än övriga landet att möjligheterna till utevistelse är bra (69 %). Förtroende för personalen och bemötande är andra områden som fått positiva resultat.

I undersökningen finns också områden där Tingsryd behöver arbeta med förbättringar. Ett exempel är om de äldre upplever att de kan påverka vilka tider personalen kommer, där resultatet totalt för hemtjänsten är 54 %. Här har vi lägre resultat än både riket och länet. Inom särskilt boende har vi ett lägre resultat, jämfört med framförallt länet, kring nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds.

Inom kort kommer alla arbetsgrupper att få se och diskutera igenom resultatet för sin enhet. Vi hoppas att diskussionerna kan leda till kreativa arbetssätt för att förbättra områden med lägre resultat, men också åtgärder för att bibehålla områden med höga resultat. Avslutningsvis så vill vi uttrycka vår stora tacksamhet för det arbete ni medarbetare gör för de omsorgstagare som behöver kommunens stöd. Kommunens goda resultat är ett kvitto för ett fantastiska arbete och bemötande.

Resultat i sin helhet finns i nedan bifogade presentationer.

Martin Hansson                       Magnus Carlberg
Vård- och omsorgschef           Ordförande, Vård- och omsorgsnämnden

Äldre om_hemtjänster 2017

Äldre om särskilt boende 2017