Avgifter och taxor för serveringstillstånd

Avgifter och taxor för serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Avgifter för ansökning och tillstånd

  • Avgiften skall täcka kommunens kostnad för prövningen. Det innebär att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om ansökan avslås.
  • När det gäller avgifter för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska en del av avgiften (500 kr) täcka kommunens tillsynskostnad. Om en sådan ansökan avslås, blir det ingen tillsyn och den delen av avgiften betalas tillbaka.
  • Vid ansökan om servering till slutet sällskap tas inte tillsynsavgiften ut.

En ansökan om serveringstillstånd prövas först när ansökningsavgifter är betald.

Nyansökningar

Denna kategori omfattar nyetableringar och ägarskiften. Detta gäller både servering till allmänheten och i slutna sällskap.

Utvidgade tillstånd

Dessa ansökningar kan gälla tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få servera även spritdrycker, festvåningar med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten samt restauranger som vill utöka serveringsytan (lokalutvidgning).

Utökade serveringstider

Detta gäller exempelvis restauranger som vill kunna servera en timme längre än vad nuvarande serveringstid medger. (Restauranger som erhållit en viss serveringstid på prov behöver inte betala någon ny avgift).

Tillfälliga tillstånd - festivaltillstånd

Denna ärendekategori avser så kallat festivalstillstånd, där alkoholservering bedrivs till allmänheten. Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten ingår vanligen som en del i ett större evenemang som till exempel Tingsryds marknad. Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker skall var och en av dessa ansöka om tillstånd. I ansökningsavgiften är även en tillsynsavgift (motsvarande ett tillsynsbesök) inräknad. Denna del av avgiften (500 kronor) betalas tillbaka om ansökan avslås.

Tillfälliga tillstånd - slutna sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver ifrågavarande alkoholservering - till exempel en förening, ett företag eller annat slutet sällskap. Till denna kategori kan även räknas tillfällig festvåningsverksamhet.

Övrigt

Enligt 7 kap. 13 alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd.

Med tillämpning härav har kommunfullmäktige 2016-12-19 fattat beslut om ovanstående avgifter. Avgifterna gäller fr.o.m. 2017-01-12.

I ärenden enligt alkohollagen som berör socialnämndens egen verksamhet, beslutar miljö- och byggnämnden i vård- och omsorgsnämndens ställe.

Sidansvarig: Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08