Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Tingsryds kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen. Då kommunen är uppdelad i ett flertal förvaltningar som har olika uppgifter ansvarar de själva för de behandlingar som utförs i deras respektive verksamheter.

Vad gör Tingsryds kommun med dina personuppgifter?

Majoriteten av våra verksamheter styrs av de lagar som finns för respektive verksamhet. Kommunens huvuduppgift är att verka för medborgarnas nytta. Personuppgiftsbehandlingarna som görs i kommunens verksamheter har därför som syfte att förbättra situationen för våra medborgare. Kommunen använder bara de personuppgifter som behövs för att kunna utföra den uppgift som vi för tillfället utför.

Vilka personuppgifter samlar kommunen in?

För att tydligare kunna svara på denna fråga ber vi dig besöka respektive förvaltnings informationssida då våra verksamheter är väldigt skilda beroende på det enskilda ärendet som vi handlägger. Söker du bygglov är det en viss typ av personuppgifter vi behöver medan det är en annan om du till exempel ansöker om plats på en skola.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Tingsryds kommun vidtar alla lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att kunna uppfylla kraven som ställs på oss enligt dataskyddsförordningen. Alla personuppgiftsbehandlingar har inventerats och analyserats utifrån känsligheten i personuppgifterna och därefter kontrolleras de system där personuppgifterna lagras för att säkerställa ett fullgott skydd.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som kommunen hanterar finns i allmänna handlingar vilket gör att vi enligt lag måste lämna ut den så länge uppgifterna i dessa inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utöver detta kan det hända att andra myndigheter, med stöd i lag, kan begära ut uppgifter om dig. Om vi behöver föra över dina uppgifter till en annan part vidtar kommunen alla rimliga tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder som krävs för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter.

Tingsryds kommun kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra parter utan lagligt stöd.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som krävs för att säkerställa ändamålet med behandlingen eller så länge som det krävs enligt lag. Som exempel:

  • Om du är anställd kommer vi inte att spara dina uppgifter längre än vad det krävs för att administrera anställningsförhållandet.
  • Om du är en student behandlar vi dina uppgifter så länge du studerar.

I övrigt sparar vi uppgifterna så länge som det krävs enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt enligt Riksarkivets föreskrifter. Detta kan leda till att dina uppgifter sparas som minst tre år och som mest för all framtid.

Överföringar till tredje land

Kommunen har ingen egen verksamhet utanför Sverige men i enstaka fall kan det hända att någon systemleverantör kan ha sina lagringsställen i ett tredje land, utanför EU/EES.

Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Som enskild har du ett antal rättigheter gentemot Tingsryds kommun:

  • Rätten till tillgång

Du som registrerad har möjlighet att kontakta respektive nämnds förvaltning för att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och om så görs har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter.

  • Rätten till rättelse

Om du som registrerad upptäcker att kommunens uppgifter om dig är fel har du rätt att kontakta oss och begära att vi rättar till dessa uppgifter.

  • Rätten till radering

Vill du inte att vi behandlar dina uppgifter har du, under förutsättning att vi enligt lag inte måste spara uppgifterna, rätt att begära att vi raderar dina uppgifter.

  • Rätten till begränsning av dina personuppgifter

I vissa fall har du som registrerad rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland om du har begärt rättelse av de personuppgifter vi har om dig och om du då inte vill att vi behandlar dina uppgifter till vi har kontrollerat att de nya uppgifterna du lämnat är korrekta.

  • Rätten att invända mot behandling

Om vi behandlar dina personuppgifter när vi utför en uppgift som gäller myndighetsutövning har du möjlighet att när som helst göra en invändning mot vår behandling av dessa uppgifter. Vi får då inte fortsätta med behandlingen till dess att vi kan visa på tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de skäl du har angett mot att vi ska få göra vår behandling.

Frågor

Om du har frågor angående dataskyddet hos Tingsryds kommun är du välkommen att kontakta kommunens kontaktperson för dataskyddsfrågor, Rebecca Elmforsen, e-post. Telefon 0477-443 10.

Det går även bra att kontakta Tingsryds kommuns dataskyddsombud, Therese Jigsved på Sydarkivera, 0472-39 10 16.

Länkar

Förordningstexten i sin helhet

Den svenska kompletterande lagstiftningen

Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Sveriges Kommuner och Regioners sida med information om Dataskyddsförordningen

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10