Brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder

Brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder

Den 1 juli 2023 införs en ny lagstiftning som innebär att även Sveriges kommuner och inte enbart Polismyndigheten har ett ansvar att vara brottsförebyggande.  Med anledning av denna lagstiftning har Tingsryds kommun i samverkan med polismyndigheten sett över sina organisationer för att möta kraven i lagen.

Brottsförebyggande arbete kan beskrivas som åtgärder och insatser som syftar till att dels påverka de omständigheter i situationen som gör att personer väljer att begå brott, dels de åtgärder som syftar till att minska benägenheten hos människor att begå brott.

Det viktiga inom allt förebyggande arbete både när det gäller insatser och är att inhämta kunskap och stöd samt få en förståelse för hur man lämpligast och mest effektivt bör arbeta för att uppnå bäst resultat över tid. För Tingsryds kommuns brottförebyggande arbete i samverkan med polismyndigheten, kommer vi därför att använda såväl beprövade metoder som nya modeller för  insatser och åtgärder

Det brottsförebyggande arbetet kan inrikta sig på specifika problem eller kartläggningar av var det finns eller vad som uppfattas som ett problem.

Det förebyggande arbetet sker i den ordinarie verksamheten och ska vara en naturlig del i denna. Det kan vara utmanande att hitta formerna för samverkan och att få alla aktörer att förstå sina roller för att skapa förutsättningar för en trygg kommun. Vi skapar tillsammans en gemensam lägesbild som pekar på behov och insatser både på kort och lång sikt, därför är samverkan med andra myndigheter, företag och civilsamhället betydelsefull.

Kommunens och Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, tillsammans kan vi hjälpas åt att nå detta mål så snart som möjligt.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-06-19