Fokusgrupper om trygghet

Fokusgrupper om trygghet

Den 1 juli 2023 införs en ny lag som innebär att även kommuner och inte enbart Polismyndigheten har ett ansvar att vara brottsförebyggande.

Med anledning av denna lag har Tingsryds kommun i samverkan med Polismyndigheten sett över sina organisationer för att möta kraven i lagen. Tingsryds kommun och Polismyndigheten har därför nyligen bland annat skrivit på en samverkansöverenskommelse för hur man ska jobba tillsammans med dessa viktiga frågor. Tingsryds kommun driver sedan början av året projektet Trygg i Tingsryds kommun 2023, där målsättningen är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Under maj månad 2023 anordnade Tingsryds kommun och Polismyndigheten därför så kallade fokusgrupper med syftet att få en fördjupad inblick och förståelse i hur invånare boende i Tingsryds kommun upplever trygghet utifrån sitt eget perspektiv och situation, och vad som påverkar deras faktiska trygghet och utsatthet.

Mötena gav de slumpmässigt inbjudna medborgarna möjlighet att få svar på frågor, berätta om sina upplevelser och ge förslag på förbättringar som kan påverka människors känsla av trygghet och då även öka den faktiska tryggheten.

Fokusgrupperna ska ses som en del i en helhet där kunskap inhämtas från många olika håll och källor för att sedan kunna mynna ut i de insatser eller åtgärder som kan leda till minskad brottslighet och därmed även ökad trygghet i det geografiska området Tingsryds kommun. Samverkan, kunskap och förståelse är viktiga byggstenar i det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Dialog och möten förs och kommer att föras på många olika nivåer i olika sammanhang med företrädare för bland annat näringsliv, föreningsliv och ideella organisationer. Detta kompletteras även med dialog med andra lokala och regionala aktörer eller för det brottsförebyggande arbetet viktiga samverkansparter.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-07-11