Organisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Organisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

För kommunens brottsförebyggande arbete och samordningen med övriga aktörer ansvarar en säkerhets- och beredskapssamordnare med speciellt ansvar för det brottsförebyggande arbete. Säkerhets- och beredskapssamordnaren samarbetar med sin motsvarande funktion inom Polismyndigheten, denna kallas för kommunpolis. För att underlätta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete där samsyn kring lägesbild, orsaker, åtgärder och uppföljning är strukturerat och kopplat till funktionerna inom respektive organisation.

Syftet med denna struktur på organisation är att samverka i trygghetsfrågor och lokalt brottsförebyggande arbete.

Att gemensam kommunikation eftersträvas där vikten av samhandling står i fokus. Detta arbete omfattar naturligtvis inte bara organisationerna Tingsryds kommun och den lokala polisen utan alla berörda samverkansparter eller övrigt berörda personer och organisationer inom det geografiska området Tingsryds kommun. Arbetet kommer att ledas och initieras av funktionerna ovan inom Tingsryds kommun och den lokala polisen.

Tingsryds kommun leder också flera nätverk som har inriktning på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser, exempelvis Strategiska Brå och Operativa brå. I Strategiska Brå sitter kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, kommunpolis, säkerhets- och beredskapssamordnaren, chefen för arbete och lärande samt bildningschefen. Lokalpolisområdeschefen är ständigt adjungerad. I det Operativa Brå finner man företrädare för förvaltningar och samarbetsparter inom den kommunala organisationen, företrädare för tex bostadsbolag finns här representerade.

Arbetet med att skapa en hållbar och över tid uthållig organisation med alla de samverkansparter både lokalt, regionalt och nationellt som finns inom det geografiska området har påbörjats. Kortfattat innebär detta att många nätverk och arbetsgrupper kommer att skapas och samordnas så att helheten med fokus på minskad brottslighet och ökad trygghet står i fokus.

Arbetet är ständigt pågående och sker över tid, uthållighet är nyckelordet i sammanhanget.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-07-11