Trygg i Tingsryds kommun

Trygg i Tingsryds kommun

I juli 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att kommunen har ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. I december 2022 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att skapa ett projekt för att främja och utveckla tryggheten inom Tingsryds kommun.

Projektet är ett trygghetsskapande projekt som ska pågå under 2023. Efter projektets slut är det fortsatt av vikt att jobba med de brottsförebyggande frågorna. Men tanken är att projektet ska vara starten för ett långsiktigt arbete.

Syftet med projektet 2023 är att öka tryggheten i det offentliga rummet. På platser inomhus och utomhus där allmänheten enkelt har tillträde. Det kan exempelvis vara gator, torg och parker.

Målet med Trygg i Tingsryds kommun är att:

 • öka den faktiska tryggheten hos den enskilde medborgaren, likaså ska den upplevda tryggheten förbättras i Tingsryds kommun.
 • kommunen bidrar till en bättre gemensam samordning i samverkan med andra aktörer i syfte att kunna bistå med delar som kompletterar och breddar spektrumet av möjliga insatser.
 • genom samverkan skapa dialog och kunskapsutbyte med näringsliv och civilsamhälle.
 • skapa metoder för att, även efter projektavslut, arbeta strukturerat med trygghetsskapande åtgärder.

Utgångspunkt är samverkan och har till syfte att stödja och uppmuntra samverkan mellan berörda förvaltningar, Polismyndigheten och andra myndigheter och samverkansparter. För att uppnå en ökad trygghet kommer man i projektet att i samverkan med olika myndigheter och verksamheter att utgå från lokala lägesbilder. Arbetssättet kan liknas med ett kretslopp. Arbetet ska initieras, planeras, genomföras och följas upp för att sedan starta igen. Metoden baseras på skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (2020 BRÅ, Polisen, SKR). 

De fem stegen:

 1. Initiera och ingå samverkan
  Inledningsvis skapar och säkerställer kommun och polis en organisatorisk struktur och förutsättningar för samverkansarbetet. Parterna utser samordnare som koordinerar arbetet och genomför en egen resurs- och kompetensinventering. Besluten i det första steget kan formuleras i en första övergripande samverkansöverenskommelse mellan parterna.
 2. Egna förberedelser
  I de egna förberedelserna klargörs Tingsryds kommuns uppfattning om den lokala lägesbilden (brott och otrygghet). Dessutom fortsätter inventeringen av Tingsryds kommuns ekonomiska, organisatoriska och personella förutsättningar för arbetet.
 3. Gemensamma förberedelser
  I de gemensamma förberedelserna läggs kommunens och Polismyndighetens lägesbilder ihop och man gör tillsammans en analys av problemen och deras orsaker. Parterna enas om inriktning och fokusområden för arbetet, vilket formuleras i en samverkansöverenskommelse.
 4. Genomförande
  I det här steget skapas struktur för det operativa arbetet. Konkreta mål formuleras. Åtgärdsplaner tas fram som beskriver de åtgärder som man kommit överens om, hur de ska utföras, vem som ska utföra dem och under vilken tid. I genomförandet ingår också att föra protokoll och dokumentera arbetet inför en kommande uppföljning.
 5. Uppföljning
  Uppföljning innebär att fortlöpande granska kvaliteten på och effekterna av det genomförda arbetet och ge en löpande återkoppling till kommunstyrelsen.

Här kan du läsa projektplanen för Trygg i Tingsryds kommun: Projektplan

Under projektets gång kommer vi att berätta om vilka aktiviteter och åtgärder som görs så att du som medborgare kan följa arbetet.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-11-14