Ekonomi

Ekonomi

På de här sidorna finns samlad information om kommunens ekonomi och styrning. Här kan man också ta del av kommunens budget och årsredovisningar.

Allmänt

Kommunen får pengar till sina verksamheter genom skatteintäkter, statsbidrag och de avgifter du betalar för vissa kommunala tjänster.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna skall betala. Detta sker i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på kommunernas skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad mm. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna. Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av kostnader avseende funktionshinderomsorg (LSS).

Budget

Kommunen upprättar årligen en budget. Budgeten omfattar den kommande treårsperioden med fokus på det första året. Beslutet om budgeten för nästkommande år fattas i juni. Kommunfullmäktige fastställer i budgeten dels kommunövergripande mål för verksamheten och mål som riktas speciellt till enskilda verksamheter.

Uppföljningar och årsredovisning

Under året följs ekonomin upp på olika sätt. Förutom två delårsbokslut, sista april respektive sista augusti för hela kommunen, sammanställs också löpande månadsuppföljningar för de största nämnderna som bland annat omfattar den senaste månadens resultat och prognos för helåret. I samband med delårsboksluten sker kompletteringar av årets budget. Varje år görs ett bokslut för det gångna året. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige och kommunens ägare och kunder, det vill säga medborgarna, hur verksamheten har fungerat.

I kommunens årsredovisning redovisas det ekonomiska utfallet och vad som uträttats under året sett ur verksamhetsperspektiv. Där görs även en uppföljning gentemot mål som beslutats i årsbudgeten.

Kommunens årsredovisning innehåller också en övergripande sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08