Årsredovisning

Årsredovisning 2017

Sammanfattning

   • Årets resultat 2017 uppgick till +24 mkr. Det innebär att kommunen för andra året i rad
    redovisar en god resultatnivå i resultaträkningen. År 2016 uppgick resultatet till +36
    mkr. Året dessförinnan, 2015, var resultatet -6 mkr.
   • Årets resultat motsvarar 3,3% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning,
    vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2% uppfylls med god marginal.
   • Budgeterat resultat för 2017 var +15 mkr. Det redovisade överskottet mot budgeten
    förklaras till största del av överskott hos nämnder och styrelse.
   • Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till knappt +10 mkr.
    Motsvarande resultat 2016 var +6 mkr och året dessförinnan var siffran -11 mkr. De
    två senaste årens förbättrade resultat beror i huvudsak på de tillskott av budgetmedel
    som kunnat göras till nämnderna i budget 2016 och 2017 tack vare den goda
    skatteintäktsutvecklingen, ökade generella statsbidrag samt beslut i uppdraget
    Hållbar ekonomi. Balans i nämndernas budget har varit ett av huvudmålen med
    uppdraget Hållbar ekonomi.
   • Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 30 mkr. Investeringsbudgeten
    uppgick till 40 mkr, vilket innebär att 75% av budgeten förbrukades.
   • Den höga resultatnivån och den låga investeringsnivån har möjliggjort amortering av
    låneskulden med 25 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgår därmed till 160
    mkr.
   • Soliditeten uppgick till 50 procent, vilket innebär en ökning med tre procentenheter
    jämfört med förra året. Det är dock fortfarande en bit kvar tillbaka till 2012 års
    soliditetsnivå (57%).
   • Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål, som fastställts i riktlinjer för god ekonomisk
    hushållning, är att resultatnivån ska vara minst 2 procent (= drygt 14 mkr), att
    investeringar ska finansieras med egna medel samt att årliga amorteringar av låneskulden
    ska göras. Bokslutet visar att samtliga dessa mål är uppfyllda för 2017.

Du kan se hela årsredovisning 2017 om du trycker på rutan nedan. Den finns även som PDF-fil lite längre ner liksom föregående års årsredovisningar.Har du frågor?
Välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson.
Telefon: 0477-441 26
E-post till ekonomichefen