Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2018 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.Kommunen
• Årets resultat uppgick till +17 mkr. Detta motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2 procent uppfylls.
• Det redovisade resultatet innehåller reavinst om 23 mkr avseende försäljning av skog
(Vieboda). Det innebär att det underliggande resultatet för den löpande verksamheten är negativt (-6 mkr).
• Årets balanskravsresultat uppgår till -7 mkr, vilket innebär att balanskravet inte har uppfyllts för redovisningsåret 2018. Kommunallagens balanskravsregler innebär att kommunen senast år 2021 måste uppvisa ett positivt balanskravsresultat om +7 mkr. Enligt lagstiftningen ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska gå till.
• Budgeterat resultat för 2018 var +12 mkr. Det redovisade resultatet på +17 mkr innebär således ett överskott mot budgeten på +5 mkr. Det underliggande resultatet på -6 mkr innebär däremot ett underskott mot budgeten på -18 mkr för den löpande verksamheten.
• Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till -14 mkr. Motsvarande resultat 2017 var +10 mkr och året dessförinnan var siffran +6 mkr. Det kan således konstateras att 2018 inneburit en relativt kraftig försämring av nämndernas ekonomi. Årets underskott redovisas av Vård- och omsorgsnämnden (-10 mkr) och Bildningsnämnden (-4 mkr).
• Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 33 mkr. Investeringsbudgeten uppgick till 56 mkr, vilket innebär att 58 procent av budgeten förbrukades.
• Den redovisade resultatnivån och den låga investeringsnivån har möjliggjort amortering av låneskulden med 45 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgår därmed till 115 mkr.
• Soliditeten uppgick till 53 procent, vilket innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med förra året. Det är dock fortfarande en bit kvar tillbaka till 2012 års soliditetsnivå (57 procent).
• Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål, som fastställts i riktlinjer för god ekonomisk hushållning, är att resultatnivån ska vara minst 2 procent (= drygt 14 mkr), att investeringar ska finansieras med egna medel samt att årliga amorteringar av låneskulden ska göras. Bokslutet visar att samtliga dessa mål är uppfyllda för 2018.

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)
• Kommunkoncernens resultat för 2018 uppgår till 23 mkr efter skatt.
• Soliditeten uppgår till 37 procent, vilket innebär en ökning från 35 procent föregående år.
• Låneskulden uppgår till 646 mkr, vilket innebär en minskning med 49 mkr jämfört
med förra årsskiftet.