Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2023 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)

  • För fjärde året i rad redovisar kommunen en hög resultatnivå. Kommunkoncernens resultat för 2023 uppgick till 34 mnkr, varav kommunens resultat var 34 mnkr. För år 2022 var resultaten för kommunkoncern och kommun 44 mnkr respektive 40 mnkr.
  • Kommunens årsresultat motsvarar 3,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2 procent har uppfyllts med god marginal. För att uppfylla målet behöver resultatet vara drygt +19 mnkr.
  • Kommunallagens balanskrav har uppnåtts med god marginal för 2023. Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år som måste återställas.
  • Resultatutjämningsreserven uppgår till 46 mnkr och har uppnått maxtaket som är satt till 5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatutjämningsreserven kan framöver användas för utjämning av eventuella framtida negativa balanskravsresultat om det negativa resultatet kan härledas till en svag konjunktur.
  • Kommunens höga resultat för år 2023 förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt engångsintäkter i form av bland annat statligt elstöd och uttag från överskottsfond för pensionsförsäkringar.
  • Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till -5 mnkr. Motsvarande resultat 2022 var -6 mnkr och året dessförinnan var siffran +13 mnkr.
  • Kommunkoncernens totala investeringar uppgick under året till 144 mnkr, varav kommunens investeringar motsvarade 116 mnkr. Kommunens investeringsbudget uppgick till 105 mnkr, vilket innebär att 111 procent av budgeten förbrukades. 2022 förbrukades endast 40 procent av budgeten.
  • Kommunkoncernens låneskuld uppgick till 654 mkr, vilket innebär en minskning med -6 mnkr jämfört med förra årsskiftet. Kommunens låneskuld minskade med -15 mnkr, medan de kommunala företagens sammantagna låneskuld ökade med +9 mnkr.
  • Soliditeten inklusive total pensionsskuld uppgick till 28 procent hos kommunkoncernen och 38 procent hos kommunen. Det innebär en fortsatt förstärkning av både koncernens och kommunens balansräkningar.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-04-11