Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2019 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.

Kommunen
• Årets resultat uppgick till -4 mkr. De totala intäkterna har inte räckt till för att täcka kostnaderna i verksamheten.

• Resultatet motsvarar -0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2 procent inte har uppfyllts. För att uppfylla målet på 2 procent skulle resultatet behövt vara drygt +15 mkr. Differensen mellan utfallet och fullmäktiges resultatmål för god ekonomisk hushållning är således -19 mkr.

• Kommunallagens balanskrav har inte uppnåtts. Årets balanskravsresultat uppgår till knappt -6 mkr, vilket tillsammans med förra årets balanskravsunderskott innebär att det ackumulerade underskottet enligt balanskravreglerna nu är drygt -12 mkr. Kommunallagens balanskravsregler innebär att kommunen senast år 2021 måste uppvisa ett positivt balanskravsresultat om drygt +6 mkr och senast år 2022 ytterligare knappt +6 mkr. Enligt lagstiftningen ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska gå till. Den åtgärdsplan som fastställdes förra året har inte uppfyllts.

• Budgeterat resultat för 2019 var +8 mkr. Det redovisade resultatet på -4 mkr innebär således ett underskott mot budgeten på -12 mkr. Överskott mot budgeten för centrala budgetposter, bl a skatteintäkter och utjämning, väger delvis upp underskott mot budgeten hos verksamheten (nämnderna).

• Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till -21 mkr. Motsvarande resultat 2018 var -14 mkr och året dessförinnan var siffran +10 mkr. Det kan således konstateras att de senaste två åren inneburit en kraftig försämring av nämndernas ekonomi. Årets underskott är nästan uteslutande hänförbart till Vård- och omsorgsnämnden, som för 2019 redovisar ett resultat på -22 mkr jämfört med budget. Övriga nämnder uppvisar endast mindre avvikelser från budget.

• Årets investeringar uppgick till förhållandevis höga 63 mkr. Investeringsbudgeten uppgick till 71 mkr, vilket innebär att 88 procent av budgeten förbrukades. 2018 förbrukades endast 58 procent av budgeten. Att genomföra investeringsbudgeten har varit ett prioriterat mål under 2019 och utfallet visar en avsevärd förbättring även om målet på 95 procent inte riktigt uppnåddes.

• Kommunens låneskuld uppgick till 115 mkr, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med 2018. Varken amortering eller nyupplåning har således gjorts under 2019.

• Soliditeten uppgick till knappt 53 procent, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med 2018. De senaste årens utveckling med förbättrad soliditet har avstannat, vilket beror på låg resultatnivå och utebliven amortering.

• Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål, som fastställts i riktlinjer för god ekonomisk hushållning, är att resultatnivån ska vara minst 2 procent (= drygt 15 mkr), att investeringar ska finansieras med egna medel samt att årliga amorteringar av låneskulden ska göras. Bokslutet visar att inget av dessa mål är uppfyllda för 2019.

• Till år 2020 har fullmäktige beslutat att höja kommunens skattesats med 0,93 procentenheter till 22,00 procent, vilket ger knappt 23 mkr i ökade intäkter. 2020 års budget har därmed kunnat fastställas med ett resultat på knappt +11 mkr. Utöver budget tillkommer ca 11 mkr i ökat utjämningsbidrag efter riksdagens beslut om förändringar i kostnadsutjämningen.

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)
• Kommunkoncernens resultat för 2019 uppgår till 2 mkr efter skatt.

• Soliditeten uppgår till knappt 37 procent, vilket innebär en i stort sett oförändrad nivå jämfört föregående år.

• Låneskulden uppgår till 660 mkr, vilket innebär en ökning med 14 mkr jämfört med förra årsskiftet.