Årsredovisning

Årsredovisning 2016

Sammanfattning

   • Årets resultat uppgick till +36 mkr. Det innebär en kraftig resultatförbättring jämfört
    med 2015, då årets resultat var -6 mkr. Förbättringen beror i första hand på
    extra statsbidrag samt en i övrigt mycket god skatteintäktsutveckling. Även beslut
    i uppdraget Hållbar ekonomi har till viss del bidragit till den förbättrade resultatnivån.
   • Resultatet innebär vidare att förra årets underskott enligt balanskravsreglerna
    (-10 mkr) har återställts med god marginal. Lagstiftningen är därmed uppfylld
    och inget gammalt underskott följer med till 2017.
   • Budgeterat resultat för 2016 var +4 mkr. Det redovisade överskottet mot budgeten
    förklaras till största del av de extra statsbidragen, som tillkom efter budgetbeslutet
    och därför inte ingick i budgeten.
   • Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgår till +6 mkr. Motsvarande
    resultat 2015 var -11 mkr. Förbättringen beror på de tillskott av budgetmedel som
    gjordes till nämnderna i budget 2016, vilka möjliggjordes av den goda skatteintäktsutvecklingen
    samt beslut i uppdraget Hållbar ekonomi. Balans i nämndernas
    budget har varit ett av huvudmålen med uppdraget Hållbar ekonomi.
   • Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 23 mkr. Investeringsbudgeten
    uppgick till 36 mkr, vilket innebär att endast 66 procent av budgeten förbrukades.
   • Den höga resultatnivån och den låga investeringsnivån har möjliggjort amortering
    av låneskulden med 15 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgår
    därmed till 185 mkr.
   • Soliditeten uppgick till 47 procent, vilket innebär en ökning med två procentenheter
    jämfört med förra året. Det är dock fortfarande lång väg kvar tillbaka till 2012
    års soliditetsnivå (57 procent).
   • Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål, som fastställts i riktlinjer för god ekonomisk
    hushållning, är att resultatnivån ska vara minst 2 procent (= cirka 14 mkr),
    att investeringar ska finansieras med egna medel samt att årliga amorteringar
    av låneskulden ska göras. Bokslutet visar att samtliga dessa mål är uppfyllda för
    2016.

Du kan se hela årsredovisning 2016 bläddringsbar i rutan nedan. Den finns även som PDF-fil lite längre ner liksom föregående års årsredovisningar.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson.
Telefon: 0477-441 26
E-post till ekonomichefen

 

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2017-12-20