Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr alla upphandlingar som sker inom den offentliga sektorn. Upphandlingar över tröskelvärdet skall dessutom annonseras i TED, den gemensamma databasen för EU.

Aktuella upphandlingar

Klicka här för att se aktuella upphandlingar.

Aktuella direktupphandlingar

Klicka här för att se aktuella direktupphandlingar.

Aktuella upphandlingar kommunala bolag

Klicka här för att se aktuella upphandlingar för de kommunala bolagen.

Ramavtal

Ett ramavtal omfattar vanligtvis det huvudsakliga behovet av en vara eller tjänst och köparen (kommunen) har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av säljaren. Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra produkter/tjänster.

Inköpssamverkan i Kronobergs län

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Med länets inköpsvolym som grund gör Växjö kommun via ekonomienheten inköp/upphandlingar samt upprättar avtal med berörda leverantörer.

Inköps- och upphandlingspolicy

Denna inköpspolicy och upphandlingspolicy bildar tillsammans med riktlinjer för inköp och upphandling samt tillhörande anvisningar ett ramverk för hur kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet skall bedrivas.

Klicka här för att läsa inköps- och upphandlingspolicyn

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-06-01