Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr alla upphandlingar som sker inom den offentliga sektorn. Upphandlingar över tröskelvärdet skall dessutom annonseras i TED, den gemensamma databasen för EU.

Inköp och upphandling i Tingsryds kommun samt dess bolag

Tingsryds kommuns inköps- och upphandlingspolicy bildar tillsammans med riktlinjer samt tillhörande anvisningar för inköp och upphandling ett ramverk för hur kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet skall bedrivas. Varje år tas en upphandlingsplan fram som är en översikt över vad kommunen planerar att upphandla. Upphandlingsplanen kan förändras över tiden och omprioriteringar kan komma att göras. Via nedan länkar når du policyn, upphandlingsplanen samt aktuella upphandlingar.

Inköps- och upphandlingspolicy

Upphandlingsplan 2024/2025

Pågående upphandlingar

Genomförda upphandlingar 2023

Genomförda upphandlingar 2022

Inköpssamverkan i Kronobergs län

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Med länets inköpsvolym som grund gör Växjö kommun via ekonomienheten inköp/upphandlingar samt upprättar avtal med berörda leverantörer.

Ramavtal

Ett ramavtal omfattar vanligtvis det huvudsakliga behovet av en vara eller tjänst och köparen (kommunen) har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av säljaren. Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra produkter/tjänster.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-29