Framtid Tingsryd

Framtid Tingsryd

Framtid Tingsryd är ett långsiktigt projekt som nu pågått sedan början av år 2021. Arbetet genomförs i dialog med medborgare, medarbetare och politiker. Målet med arbetet är att skapa en tydlig, enhetlig och sammanlänkad struktur av Tingsryds kommuns målsättningar och styrning.

Förhoppningsvis kommer kommunen med hjälp av Framtid Tingsryd kunna arbeta ännu mer långsiktigt och kommungemensamt för att framgångsrikt kunna möta framtida utmaningar.

Den första delen i projektet handlade om att revidera kommunens vision. Det arbetet resulterade i att kommunfullmäktige i juni 2021 antog den nya visionen:

Där livet är härligt!

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Under hösten 2021 har kommunen, pandemin till trots, arbetat med att sprida den nya visionen bland medborgare och medarbetare. Samtal om visionen och tolkningar av visionen har skett på integrationsenheten, skola och särskilt boende. Även daglig verksamhet har fått tolka framtiden och visionen genom att rita och måla framtiden. Chefer och medarbetarna har i sina arbetsgrupper fått ge sin tolkning av visionen genom att bilda kylskåpspoesi.

Värdegrund

Den 27 februari 2023 antog kommunfullmäktige i Tingsryds kommun en ny värdegrund. Den nya värdegrunden är:

I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.

Under 2022 har Framtid tagit fram en ny värdegrund som förtroendevalda, medarbetare och chefer ska arbeta efter. Värdegrundens betydelse ska i sin tur också tas i kontakt med kommunens medborgare, besökare och andra aktörer.
En arbetsgrupp med några av kommunens medarbetare har också varit med i framtagandet och arbetat fram ett underlag för att skapa en ny värdegrund. Alla medarbetare i kommunen har fått möjlighet att tycka till genom en enkät. Medarbetarna fick rösta på vilka av de tio värdeord som skulle ingå i värdegrunden och fick möjlighet att beskriva varför orden vore passande. Det fanns även möjlighet att komma med förslag på andra ord utöver de tio ord som föreslagits i enkäten. De tre ord som fick flest röster var delaktighet, engagemang och respekt.

I dialog med Framtid Tingsryds referensgrupper, kommunstyrelsens arbetsutskott och centrala chefsgruppen, godkändes värdeorden som en grund i den framtida värdegrunden. I det fortsatta värdegrundsarbetet skapades ett nytt ord till värdegrunden: ansvar.

Skolor, medborgare, förtroendevalda, medarbetare och chefer ska engageras i arbetet att följa den nya värdegrunden. Vi kommer att jobba med implementering både internt och externt under hela 2023.

Översiktsplan

Ytterligare en del i projektet Framtid Tingsryd är framtagandet av kommunens översiktsplan. I början av 2022 har kommunstyrelsen fastställt utvecklingsinriktningen vilken är den övergripande plan för hur och var kommunen ska utvecklas och förändras. Processen går nu vidare med beskrivning av mark- och vattenanvändning i kommunen samt en miljökonsekvensbeskrivning. Denna del av arbetet kommer att fortgå under hela 2022.

Tingsryd lite bättre

Det sista delprojektet avser något som kallas Tingsryd lite bättre. Detta arbete ska leda fram till en tydligare styrning och ledning inom kommunen. Samverkan och gränsytan mellan politiker och tjänstemän ska fastställas och tydliggöras. Politiska mål ska vara långsiktiga och övergripande samtidigt som verksamheternas resultat och aktiviteter ska mätas och utvärderas bättre än i dagsläget. Politiker, chefer och medarbetare ska ha kännedom om hur vi jobbar mot mål och hur vi alla på olika sätt bidrar till att göra Tingsryd just lite bättre.

Mer om visionen och hur vi arbetar för att sprida den kan du läsa här:

Tingsryds kommun är bra - men vi ska bli ännu bättre!
Familjen Wimmerström valde lugnet i Tingsryd framför storstadspuls

96-åriga Maj tänker till om visionen
Väckelsångs 11-åringar tolkar visionen

Integrationsarbetet en viktig del för att nå upp till visionen

För synskadade Yasin är tillgänglighet en viktig visionsfråga

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-03-21