Mottagandet av flyktingar

Mottagandet av flyktingar

Det är Länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar till länets kommuner. Tingsryds kommun har 0 personer på anvisning för 2020 detta enligt bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016.

När en person först kommer till Sverige söker den personen asyl. Under asylsökningstiden ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle, vilket bland annat avser bostad.

Personen som söker asyl kan antingen få avslag och måste då lämna Sverige, eller så får denne permanent uppehållstillstånd.

Nya lagar 2016

Sedan den 1 juni 2016 har den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre  rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd få permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015.

Mottagandet av flyktingar i Tingsryd

En person som har fått uppehållstillstånd ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Mottagning av ensamkommande barn är kommunernas ansvar under asylsökningsprocessen.

Tingsryds kommun har en integrationsenhet där vi arbetar över verksamhetsgränserna för att samordna mottagandet av flyktingar till kommunen. Det handlar framförallt om etablerings- och integrationsfrågor.

Målet är att skapa en långsiktig hållbar process för att verka för ett gott mottagande och etablering av kommunens nya invånare. En utmaningen är att motverka rädsla och okunskap, avslöja osanna påståenden och  bemöta vardagsrasism.

Fakta

Några fakta om kostnader (källa migrationsverket)

Dager­sätt­ning(2024)

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du bor tillsammans med en make/maka eller sambo.

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som bor tillsammans med sin partner
  • 19 kr/dag per person som är 18-20 år och bor med sina föräldrar
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som bor tillsammans med sin partner
  • 61 kr/dag och person som är 18-20 år och bor med sina föräldrar
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år.

Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Mer information på Migrationsverket: Ekonomiskt stöd för asylsökande

Sidansvarig: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2024-05-02