Kvinnor kan

Kvinnor kan

Inom arbetsmarknadsenheten har projektet Kvinnor kan pågått från december 2019 till september 2020. Projektet har delvis finansierats av Tillväxtverket och har syftat till att stärka utrikes födda kvinnor i att komma närmare arbetsmarknaden.

Målsättningen med projektet har varit att hitta en väl fungerande arbetsmetod som ska implementeras i verksamheten - för att bättre stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av att stärka sina kunskaper i svenska.

Under projektperioden har totalt 20 kvinnor deltagit i kompetenshöjande insatser i syfte att komma närmare arbetsmarknaden. Vid projektets slut gick totalt 14 kvinnor vidare till anställning eller studier.

De 14 kvinnorna arbetar runt om i kommunen, inom både privata och kommunala verksamheter, inom allt från vården till industri. Ett resultat som gjort det möjligt för Tingsryd att täcka delar av sitt kompetensbehov och kvinnorna möjlighet att försörja sig själva och sin familj. I filmen nedan får du träffa tre av dem.

De kompetenshöjande insatserna som kvinnorna har deltagit i har dels innehållit föreläsningar om svensk arbetsmarknad, gruppövningar om värderingar och normer, övningar i att stärka sitt självförtroende och kurs i att öka sin datakunskap. Vid sidan av det har det gjort studiebesök hos lokala verksamheter, både offentliga och privata samt studiebesök hos liknande projekt och företagare inom den egna målgruppen. Det har också funnits ett hälsoperspektiv med i projektet där det har genomförts cykelskola, träning på det lokala träningscentret och aktiviteter ute i naturen. Kvinnorna har hela tiden arbetat med att öka sina kunskaper i svenska språket, det via språkövningar och praktik ute på arbetsplatser i kommunen.

Under projekttiden har kvinnorna också ansvarat för maten på invigningen av stationshuset, Tingsryd höstmarknad och invigningen av Tingsryds bibliotek.

Tack vare möjligheten att jobba så nära individerna under lång tid har projektet uppnått goda resultat och gett oss lärdomar som gör att vi på arbetsmarknadsenheten kan jobba ännu bättre med målgruppen framöver.

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2021-04-12