Coronavirus information

Coronavirus information

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Tingsryds kommun följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet. Här hittar du information och länkar vidare.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget.

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Den 1 december gick Folkhälsomyndigheten ut med att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Den 22 oktober ändrade Folkhälsomyndigheterna sina riktlinjer. För dig som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, gäller att du nu omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Mer information via denna länk.

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Folkhälsomyndigheten om covid-19

Official information from Folkhälsomyndigheten

There is a risk of being infected with the coronavirus in Sweden. The Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) advises all those with symptoms to reduce the risk of spreading the virus by avoiding social contact.

informationsfilmer om coronaviruset på flera språk. Films about coronavirus in other languages.

Regeringen

Vid en pressträff den 21 januari lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Se pressträffen i efterhand här: Digital pressträff med statsministern 21 januari 2021

Följande åtgärder gäller:

• Den 20 november 2020 trädde en förordning i kraft som innebär att serveringsställen som exempelvis restauranger och barer inte tillåts servera alkohol efter klockan 22. Sedan den 24 december 2020 gäller förbudet från och med klockan 20. Regeringen kommer att besluta om att förlänga detta förbud till och med den 7 februari 2020. Klockan 20 kommer alltså att fortsätta gälla.

• Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett uppdrag till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men kommer nu att förlängas till och med den 7 februari 2021.

• Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021. Mer information: Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

• Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer. Detta kommer att gälla våren ut.

• Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

• Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande. Mer information: Barns fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet

• Regeringen kommer därutöver att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Mer information: Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Smittläget i Tingsryds kommun

Det är Region Kronoberg som ansvarar för sammanställning och information om konstaterat smittade, inlagda på sjukhus, avlidna och tillfrisknade. Du hittar deras sammanställning på Region Kronobergs webbplats via denna länk.

Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska Elsa Bengtsson har vi alla ett ansvar att följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten på bästa sätt för att stoppa smittspridningen och riktlinjerna kan upprepas.

 • Gå inte till arbete eller skola vid minsta tecken på covid-19-symtom.
 • Vid provtagning är det viktigt att man stannar hemma i karantän, från provtagningsdagen tills svaret kommit.
 • Är svaret negativt och du fortfarande är förkyld ska du stanna hemma från arbete eller skola tills du känner dig återställd samt två dagar till.
 • Är svaret positivt och du har covid-19 så måste du stanna hemma i karantän minst en vecka oavsett om du upplever dig sjuk eller inte. Du skall då inte umgås med någon och vara noga med din handhygien. Är du tveksam över om du kan återvända till arbete eller skola efter en vecka tar du kontakt med Vårdhygien, Centrallasarettet Växjö, för rådgivning.

Vaccinering

Den nationella planen för vaccination mot covid-19 är framtagen av Folkhälsomyndigheten. Vaccin kommer att erbjudas människor i olika faser.  Fas 1 och Fas 2 ansvarar kommunen samt vårdcentralen för tillsammans. Fas 3 och 4 ansvarar vårdcentralen för.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453). I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med lägre risk för allvarlig covid-19.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

 • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4

 • Övriga personer som är 18 år och äldre och inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Nationell plan för vaccination mot covid-19: Nationell plan

 

Vaccinationen
Före vaccinationen ska man fylla i en hälsodeklaration. Sprutan ges i överarmen. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite och det kan bli rött och svullet vid injektionsstället. En del får kortvariga influensasymptom i form av feber och allmän sjukdomskänsla. Detta är en naturlig reaktion när kroppens immunförsvar reagerar. Efter vaccinationen övervakas man i minst 15 minuter.

Vaccinet ges i två doser med tre veckors mellanrum.

Det måste gå två veckor mellan att man har tagit säsongsinfluensa-vaccinet och vaccinet mot covid-19.

Mer information till dig som vaccinerar dig: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Vanliga frågor och svar: Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Samarbete med vårdcentralen
Tingsryds kommun har ett nära samarbete med vårdcentralen i Tingsryd gällande vaccinering mot covid-19. Vaccineringen kommer bland vissa grupper att ske på vårdcentralen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Elsa Bengtsson i Tingsryds kommun ansvarar för hur många vaccinationsdoser som behövs i kommunen och är den som beställer. Sedan fördelar kommunen och vårdcentralen vaccinen sinsemellan beroende på hur många som kommunen eller vårdcentralen ska vaccinera vid aktuell tid.

Så här gör Tingsryds kommun för att minska smittspridningen

Information från vård- och omsorgsförvaltningen om hur kommunen arbetar via denna länk.

Lokalt i Tingsryds kommun

Den 4 maj publicerades nyheten att en omsorgstagare på ett särskilt boende/äldreboende i Tingsryds kommun hade testats positivt för sjukdomen covid-19.

Från och med 1 oktober upphör det besöksförbud som gällt på äldreboenden i Tingsryds kommun sedan 1 april och gäller på landets samtliga äldreboenden.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har angivet en hel del restriktioner
och regler runt den ökade möjligheten för besök.

 • Ytterdörrarna kommer även i fortsättningen att vara låsta.
 • Besökaren ringer på dörrklockan och en för arbetspasset utsedd personal öppnar och frågar besökaren efter symtom som kan tyda på covid-19. Vid symtom avrådes besök och provtagning för covid-19 rekommenderas.
 • Besökaren får Informationen ”Regler till dig som besöker ett särskilt boende” och händerna spritas.
 • Besöket sker om möjlighet finns i första hand på avtalad tid på säkra mötesplatser eller om så önskas i den enskildes bostad. Personal följer besökaren in och ut.
 • Besökaren bör hålla ett avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter.
 • Besökaren får inte uppehållas i gemensamma utrymmen, och får inte ha kontakt med personer som de inte ska besöka på boendet.

Information om besöksreglerna kommer att finnas på affischer vid alla entréer på våra särskilda boende samt LSS-boende för äldre.

Samma information skickas till förstakontakten av omsorgstagarens anhöriga.

I övrigt gäller rekommendationerna som vanligt att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Restaurangerna på Örnen, Konga, Solängen, Äppelgården, Älmegården och Solhaga har sedan tidigare varit stängda för icke boende och personal.

Andra språk

Här finns samlade länkar till Folkhälsomyndighetens information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett företrädare för olika trossamfund att informera om corona/covid-19.

The Swedish Agency for Support to Faith Communities is a government agency that provides support to faith communities in Sweden. Films with information about corona/covid-19.

Information från Region Kronoberg

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19. Den görs för att bekräfta om en person har en pågående covid-19-infektion eller inte. Proverna tas som ett självtest eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning. Mer information via denna länk.

Från den 5 augusti erbjuds möjligheten för ett antikroppstest gällande covid-19 för att se om man haft sjukdomen. Mer information via Region Kronoberg.

Från september går det att testa sig för covid-19 på Vårdcentralen Tingsryd. Det går också att göra ett antikroppstest i Tingsryd. Det kostar 200 kronor även för barn.

Uppmaningen till dig som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga, vid tveksamhet ring 1177 eller besök deras hemsida.

Genom att följa de nationella och lokala riktlinjer som finns har Region Kronoberg god beredskap för att hantera misstänkta fall av coronavirus och covid-19

Region Kronoberg information om antal konstaterade fall i Region Kronoberg.

Nationella informationsnumret 113 13

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

1177 Vårdguiden

Den som har rest i utlandet men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Krisinformation.se - en samlingssida med information

Krisinformation.se samlar krisinformation från svenska myndigheter.

Om du känner oro i samband med coronapandemin

Coronapandemin skapar naturligtvis en oro hos många av oss. Det finns en risk att oron tar över vardagen, särskilt för personer som redan har psykisk ohälsa. Även den fysiska distanseringen och isoleringen kan påverka hur man mår.

Det är bra att sätta ord på sin oro genom att hålla kontakten med andra, via telefon eller videosamtal.

Om du är inskriven i hemsjukvården kontaktar du din handläggare som kan vägleda dig rätt. Är du anhörig kontaktar du anhörigsamordnare i kommunen. Du når både handläggare och anhörigsamordnare genom att ringa medborgarkontoret på telefonnummer 0477 – 44100.

Telefonnummer till stöd och hjälp

Uppdrag psykisk hälsa

En mycket bra och omfattande samlingssida med länkar finns under Stödlistan - Uppdrag psykisk hälsa. Sidan är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sverige kommuner och regioner, SKR. Där finns råd och tips för olika åldersgrupper om hur man kan hantera oro men också sin vardag.

På kommunens hemsida finns även en samlingssida med information till olika organisationer, både lokala och nationella. Du hittar sidan här.

Röda korsets stödtelefon - 0771-900 800

Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.

Jourhavande präst hos Svenska kyrkan - 112

Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska kyrkans chatt.

BRIS stödtelefon för barn - 116 111

BRIS vuxentelefon om barn - 077-150 50 50

Äldrelinjen - 020-22 22 33

För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind.

Mer information om stöd och hjälp via denna länk till kommunens hemsida.

Vid akuta nödsituationer - Ring 112

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ett allrisk-uppdrag med viktiga funktioner kring arbetet med coronaviruset.

Angående barn i skola och förskola

Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun följer, liksom hela den kommunala organisationen, utvecklingen av coronaviruset, covid-19.

Bildningsförvaltningen följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket är att man ska leva som vanligt om man inte har några sjukdomssymtom. Detta innebär att barn som inte är sjukanmälda ska gå till skola och förskola som vanligt.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Från september är det möjligt för barn från sex år och uppåt att testa sig för covid-19 på vårdcentralen i Tingsryd. Kravet är att minst två av de listade symtomen och att de ska ha haft dessa i minst 24 timmar. Tänk också på risken för smittspridning även vid vanlig förkylning, det är inte fritt fram att skicka sitt förkylda barn till skolan även om det inte visat sig positiv på covid-19-testet.

Fritidshusägare

Om ni tänker besöka oss, ber vi er att så långt som möjligt följa
dessa regler och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

Dessutom information kring resande i Sverige.

Till dig som fritidshusägare i samband med jul- och nyårshelgerna.

Privat provtagning

Privata aktörer som man kan vända sig till om man som privat person behöver hjälp med testning och intyg inför resor finns via denna länk.

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

Important information in english från Krisinformation.se

Genom att visa respekt för och följa myndigheternas rekommendationer kan vi tillsammans hjälpas åt för att minska smittspridningen och bidra till att situationen normaliseras så fort som möjligt.
Tack för er förståelse och hjälp! Tillsammans klarar vi detta!

Tvätta händerna

Se film från 1177 Vårdguiden.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns men även i kombination med handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. Så här minskar Tingsryds kommun smittspridningen.

Näringslivet

Information till näringslivet i Tingsryds kommun gällande coronapandemin.

Samlade länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare arbetar för att säkra arbetsmiljön för anställda. Om du som anställd misstänker att du är i riskzonen för viruset ska du kontakta sjukvården samt din chef. Om du är sjuk vill vi att du ska stanna hemma för att inte utsätta andra för smitta. Det gäller alltid, inte bara för coronaviruset.

Här finns ytterligare information från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har sammanställt frågor och svar kring coronaviruset.

Information från Försäkringskassan om vad som gäller vid coronaviruset, exempelvis om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab.

Mer information

Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är den organisationen källan till kunskap om coronaviruset. På deras frågor- och svarssida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden. Det korrekta namnet på viruset är SARS-coronavirus-2 och det officiella namnet på sjukdomen är covid-19.

 

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-01-21