Extraordinär händelse

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Den kräver också skyndsamma insatser från kommunen.

Kommunen ställs alltid inför en svår akut ledningsuppgift vid en extraordinär händelse, med behov av samordning och snabba beslut. Samtidigt ska kommunen hantera det stora informationsbehov som uppstår.

Extraordinära händelser kan vara en kärnkraftsolycka, större bränder eller trafikolyckor, sabotage och störningar på infrastruktur, eller naturkatastrofer som oväder och översvämningar. Exempel på en extraordinär händelse som drabbat Tingsryds kommun är stormen Gudrun. Andra exempel på extraordinära händelser är diskoteksbranden i Göteborg, översvämningarna i Arvika, Estoniaförlisningen och Tsunamikatastrofen.

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har Tingsryds kommun tittat närmare på några händelser som skulle kunna drabba kommunen. Dessa händelser är:

  • Extrema vädersituationer med storm, snö och kyla.
  • Bussolycka med skolbarn inblandade.
  • Olika sjukdomsutbrott med matförgiftning eller pandemi.
  • Översvämningar med otjänligt dricksvatten mm som följd.
  • Vägtrafikolycka med utsläpp av farligt ämne.
  • Störningar i kommunens IT-system.
  • Brand på äldreboende.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08