Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap för att snabbt, effektivt och konkret kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och stora olyckor. För detta ändamål har kommunen byggt upp ett krishanteringssystem.

Systemet innehåller bland annat planer och rutiner för hur kommunen ska organisera och agera då krishändelsen inträffat eller är på väg att inträffa. Genom att ha ett krishanteringssystem är vi bättre förberedda inför en kris och kan agera snabbare, och därmed förhoppningsvis också kunna lindra konsekvenserna av krisen.

Kommunens ansvar för krisberedskapen regleras i ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Bland annat ska kommunen för varje mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08