Kommunens uppgifter och ansvar

Kommunens uppgifter och ansvar

Kommunen ansvarar för att olika samhällsviktiga verksamheter som vatten- och avloppsförsörjning, handikapp- och äldreomsorg, undervisning med mera ska fungera. Sådana viktiga samhällsfunktioner måste fungera även under en svår kris.

En extraordinär händelse innebär således inte att kommunens lagstadgade skyldigheter att hålla igång samhällsviktig verksamhet försvinner. Kommunens viktigaste målsättning under en krissituation är att kommunens förvaltningar och företag i största möjliga utsträckning ska klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet.

Kommunens andra stora uppgift vid en krishändelse är att leda, samordna och besluta om de åtgärder som bör vidtas. Att ge löpande information till allmänheten om händelseutvecklingen och de åtgärder som bör vidtas ingår också som en viktig del i kommunens uppgifter.

En annan viktig uppgift för kommunen är att samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer. Vid en extraordinär händelse har kommunen ett så kallat ”geografiskt områdesansvar”. Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förberedelsearbetet och i den direkta krishanteringen.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08