Krisorganisationen

Krisorganisationen

För att kommunen ska vara förberedd och klara sina uppgifter finns det en planläggning för hur organisationen ska fungera i en krissituation. Krisorganisationen finns närmare beskriven i planen som finns nederst på sidan.

Om Tingsryds kommun drabbas av en extraordinär händelse sammankallas en krisledningsstab bestående av tjänstemän från kommunens förvaltningar samt en krisledningsnämnd bestående av ledande politiker. Krisledningens uppgift är att leda, samordna och prioritera kommunens verksamheter under den tid som krisen varar samt att sköta kommunens informationsansvar.

Krisledningsstaben ska ha påbörjat sitt arbete inom tre timmar efter larmning och ska kunna arbeta i skift dygnet runt om så krävs. Den inledningsvis viktigaste uppgiften för staben är att sammanställa det aktuella läget och så snabbt som möjligt ge korrekt och angelägen information till allmänheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att besluta om bland annat riktlinjer för krisledningsstabens arbete och om omfördelningar av kommunens personella och materiella resurser.

Sidansvarig: Säkerhetssamordnare

Senast uppdaterad: 2021-09-08