Krisstöd

Krisstöd

Kommunen har ansvar för att upprätta krisstöd vid händelser som berör många personer samtidigt. Det kan till exempel vara en omfattande trafikolycka eller andra extraordinära händelser. Vissa typer av allvarliga händelser kan innebära ett stort antal överlevande utan några kroppsliga skador, men som ändå behöver stöd. Krisstödet är till för drabbade och anhöriga som är invånare i Tingsryds kommun eller annars vistas i Tingsryds kommun.

Krisstöd är att i det akuta skedet av en allvarlig händelse stödja individer och familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med de övriga organisationer som berörs av händelsen. Krisstöd är att ge så kallad ”psykologisk första hjälpen”.

Det innebär att:

  • Skapa mänsklig kontakt på ett empatiskt och icke-påträngande sätt
  • Ge de drabbade en omedelbar säkerhet och förmedla fysisk och emotionell trygghet.
  • Lugna drabbade som är emotionellt överväldigade och utom sig.
  • Hjälpa drabbade att uttrycka sina akuta behov samt inhämta ytterligare nödvändig information.
  • Erbjuda praktiskt stöd och information för att hjälpa de drabbade att ta itu med sina behov och stödja självhjälp.
  • Så snart som möjligt koppla samman drabbade med nätverk för socialt stöd, inklusive familjemedlemmar, vänner, grannar och kommunala hjälpinstanser.

Tingsryds kommun ska ha god förmåga att planera och genomföra krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande vid en händelse som drabbar eller berör många som bor och/eller vistas i kommunen. Det finns riktlinjer och rutiner som beskriver ansvar, organisation och genomförande av krisstöd i Tingsryds kommun. Samverkan finns med bland annat Svenska kyrkan och Region Kronoberg.

Kommunens ansvar för krisstöd tar inte över andra myndigheters ansvar för krisstöd och ersätter inte det stöd som kommunen och regionens sjukvård är ålagda att ge till människor som drabbats på olika sätt, inom ramen för sitt ordinarie verksamhetsansvar.