Totalförsvarsövning 2020

Totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020.Tingsryds kommun, liksom alla andra kommuner i landet, kommer att bli inblandade. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 
I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Kommunens roll i övningen

Tingsryds kommun och övriga kommuner i Sverige kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020. Övningen är en möjlighet för Tingsryds kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalförsvaret ska fungera. Samhället är i behov av att kommunernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis vård, skola och omsorg. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt. Ett deltagande i övningen är ett sätt för oss att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Totalförsvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:
• säkerhetsskydd,
• etablering av krisorganisation,
• krigsplacering av personal,
• kompetenshöjning av kommunledningar.
Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

Civilt försvar

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.
Det civila försvarets främsta uppgifter är att
• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Sidansvarig: Säkerhetssamordnare

Senast uppdaterad: 2022-03-24