Kommunens kvalitet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Hur snabbt svarar kommunen på dina frågor via e-post? Hur länge måste du vänta på en plats på ett äldreboende? Hur klarar barnen i årskurs tre och sex de nationella proven? Vilken service ger kommunen inom hemtjänsten?

Detta är några av de frågor som ingår i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet som har genomförts i Sverige sedan 2007. I undersökningen jämförs kommunernas service och kvalitet inom fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling. Totalt deltog 214 av landets 290 kommuner i årets undersökning varav samtliga i Kronobergs län. Syftet med undersökningen är att ge kommunens invånare information om hur kvaliteten på den kommunala servicen är och hur den står sig i jämförelse med andra kommuner.

Kommentar från kommunalrådet till 2013 års resultat
Kommunens kvalitet i korthet ger kommunens politiker ett handfast besked om resultatet av de besluts man tagit. Tingsryds kommun ligger bland de bästa kommunerna i länet och klart över rikssnittet för andel invånare mellan 20-64 år som är i förvärvsarbete.

I Tingsryd är 92 % av brukarna nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst och där vi även har den lägsta kostnaden per brukare i hela länet. Tingsryd har en mycket trygg hemtjänst där den som har hemtjänst under en 14- dagarsperiod möter i genomsnitt 13 olika personer ur hemtjänsten. För kommunerna i Kronobergs län varierar siffrorna mellan 10-16 personer/period.

Skolan får generellt bra resultat vad gäller kvalitet. Vi ligger över rikssnittet för andelen elever i årskurs 3 som får godkänt i de nationella proven och bäst i länet för elever i årskurs 6. Detta är otroligt glädjande! Problemområdet är dock måluppfyllelsen på högstadiet som ligger under rikssnittet. Här krävs ett fortsatt arbete. Bilden balanseras dock av att vi ligger över rikssnittet för elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år.

I mätningarna för 2013 är det oroande att sju av åtta kommuner i länet ligger under medelvärdet när det gäller invånarnas känsla av trygghet. Inte någonsin har vi haft så hög säkerhet i samhället men ändå känner sig allt fler otrygga. Detta är något att arbeta vidare med. Vi behöver även jobba ytterligare med vårt bemötande av invånarna. 82 % upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga - det resultatet är bäst i länet men ligger ändå under riksgenomsnittet på 87 %. Här ska vi arbeta genom att lägga ännu större tyngd på vårt värdegrundsarbete och genom att införa det medborgarkontor som fullmäktige i januari tog beslut om. Kommunens kvalitet i korthet är helt klart en nyckelfaktor för att kunna mäta och följa upp kommunens arbete och effektivitet samt vår service till kommuninvånarna.

Utan spaning – ingen aning!

Patrick Ståhlgren

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14