Kommunens kvalitet 2016

Kommunens kvalitet 2016

Sedan 2007 genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet deltagare ökar stadigt, 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har kommunerna bildat ett nätverk där vi jämför våra resultat med varandra.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att:
• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
• Ge underlag för dialog mellan kommuninvånare och politiker om kommunens resultat.
• Ge underlag för en del av styrningen och verksamhetsutvecklingen i kommunen. Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika områden.

Resultaten jämförs dels inbördes mellan kommunerna i länet, samt med medelvärdet för samtliga kommuner som deltagit i respektive mätning. Om inget annat anges är resultaten från år 2016.

För att kunna lära av de bästa redovisas vilka kommuner i riket som har de bästa resultaten. Resultaten har tagits fram genom olika mätningar i kommunerna, genom SKLs mätningar, genom privata företags mätningar samt genom olika nationella mätningar som görs årligen av exempelvis Statistiska Centralbyrån, Skolverket samt Försäkringskassan.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14