Så kan du påverka

Så kan du påverka

Det finns olika vägar att gå om man vill påverka kommunen. Här beskrivs några av dem!

Rösträtt

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja din rösträtt vid allmänna val. Du kan också välja att engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Påverka politikerna

Som enskild medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder, eller genom att ta kontakt med ett politiskt parti.

En fullmäktigeledamot har sedan möjlighet att lämna in en motion i en fråga eller själv ställa en fråga i fullmäktige. Även en nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.
Kommunen arrangerar också varje år ett antal informationsmöten ute i kommunens olika tätorter.

En lista över förtroendevalda i kommunen och deras kontaktuppgifter finner du här.

Allmänhetens frågestund

Genom allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige kan du också själv ställa en fråga till de förtroendevalda i ett ärende som berör dig.

Överklaga ett beslut

De flesta kommunala beslut går att överklaga till länsrätten genom laglighetsprövning. Ett överklagat beslut upphävs om det inte tillkommit i laga ordning, om beslutet gäller en angelägenhet som inte rör kommunen eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Som klagande ska du skicka en skrivelse till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska ha kommit in senast tre veckor räknat från den dag då det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08