Verksamheter i en kommun

Verksamheter i en kommun

Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Barnomsorg och skola

Ungefär 45 procent av verksamheten i kommunerna handlar om barnomsorg och skola. Det finansieras med kommunala skatter och avgifter. Ibland finns det statsbidrag som då är till för en bestämd verksamhet.

Kollektivtrafik

Bussar, tunnelbana, lokaltåg med mera sköts av länshuvudmannen, som normalt är regioner och kommunerna tillsammans i ett län.

Kultur- och fritidsverksamhet

I alla kommuner finns insatser för kultur och fritid. Det är oftast helt frivilliga åtaganden.

Miljöarbete

Stadsplanering är nära förknippat med miljöarbetet i kommunerna. Trafikplanering har som mål att minimera både buller och luftföroreningar. I kommunernas miljöplaner ingår även ett miljöarbete som berör alla medborgare, exempelvis källsortering och kollektiv­trafik.

Socialtjänst

I kommunen finns Socialtjänsten som ger stöd för människor som har hamnat i svåra situationer.

Stadsplanering

En viktig del av stadsplaneringen rör gator, parker och torg. Här formas en stads miljö och "själ", men också för trivsamma och ostörda boendemiljöer. Det kräver att bostäder samplaneras med vägar, kollektiv­trafik, samhällsservice och grönområden.

Turism och näringsliv

En levande bygd förutsätter bland annat turism och livskraftiga företag, med arbetstillfällen för alla som vill flytta dit eller som vill bo kvar. Att turism och näringslivet samverkar är därför viktigt för de flesta kommuner, trots att de är frivilliga åtaganden.

Äldreomsorg

Kommunen erbjuder hemtjänst och hemsjukvård till äldre som behöver hjälp med praktiska sysslor i det dagliga livet och hjälp med personlig omsorg.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08