Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling pratas det mycket om. Det ska skapas hållbara städer och samhällen, regioner ska ha en hållbar tillväxt och även globalt strävs efter långsiktig hållbarhet. Men vad innebär hållbar utveckling egentligen?

Termen hållbar utveckling myntades för första gången 1987 när Världs-kommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN skrev rapporten Our common future – Vår gemensamma
framtid (informellt Brundtlandrapporten). Följande definition står i rapporten:

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

I Tingsryds kommun har vi sedan 2011 en vision som ger en bild över hur kommunen ska se ut år 2030. För att uppnå visionen krävs samordning på alla nivåer och ett sektorsövergripande arbete där även ideella och privata aktörer samt medborgarna är involverade.

För att uppnå kommunens Vision 2030 genom hållbar utveckling har vi därför arbetat fram en hållbarhetsstrategi med följande syfte:

Hållbarhetsstrategin är en sammankopplande länk mellan Vision 2030 och kortare målprogram som sträcker sig över en mandatperiod. Vidare ska hållbarhetsstrategin stärka och vägleda kommunens utveckling på ett hållbart sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-11-24