Visselblåsning

Visselblåsarfunktion har inrättats i Tingsryds kommun.

Med visselblåsarfunktionen i Tingsryds kommun är syftet att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till kommunledningens kännedom. Tingsryds kommun tar misstankar om oegentligheter och korruption på stort allvar.

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare, praktikanter och personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i Tingsryds kommunkoncern ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Funktionen gäller även den som söker arbete eller som tidigare har varit anställd av Tingsryds kommun.

En ny e-tjänst för visselblåsarfunktionen har upprättats, för dig som är anställd går den att hitta HÄR.

Du kan också välja att skicka in din anmälan via brev på adress Box 88, 362 22 Tingsryd. Märk kuvertet ”Visselblåsa”. För dig som är arbetssökande eller inte längre har en anställning fungerar inte e-tjänsten. Du skickar ärendet via brev på ovan angiven adress.

När funktionen ska användas

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter, när kommunens ordinarie interna rapporteringskanaler bedöms omöjliga eller olämpliga att använda.

Den ordinarie ordningen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef. I vissa situationer är detta inte möjligt. Det kan vara när misstankarna rör den egna chefen eller när den anställde är rädd att anmälan ska leda till repressalier. Det är viktigt att poängtera att visselblåsarfunktionen endast ska användas när ordinarie rapporteringsvägar inte är möjliga.

Allvarliga oegentligheter

Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet "allvarliga oegentligheter":

 • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

Organisation och roller

Visselblåsarfunktionen är placerad inom kommunledningsförvaltningen.
Rapporteringslösningen tillhandahålls av kansliavdelningen i form av en e-tjänst.

En arbetsgrupp bestående av ekonomichef, personalchef och kanslichef ansvarar gemensamt för värdering av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt hantering. Om någon i arbetsgruppen är aktuell för utredning ersätts personen av kommunchefen.

Rollerna är utsedda för att de är centralt placerade i kommunen och har kompetens att ta ställning till inkomna anmälningar.

Hantering av inkomna anmälningar

För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte. Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Utredningen syftar till att:

 • Utreda närmare vad anmälan avser
 • Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad
 • Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
 • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
 • Utgöra grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras

Den som omfattas av anmälan ska medverka till att utredningen kan genomföras enkelt och effektivt genom att vara anträffbar och lämna efterfrågat material samt inte störa utredningen.

Det är viktigt att anmälarens identitet inte röjs eller eftersöks för anmälningar som lämnas anonymt. Anmälaren får inte uppleva en risk att bli utsatt för repressalier. De tekniska och organisatoriska lösningarna för visselblåsarfunktionen syftar till att begränsa tillgången till information som inkommit samt de eventuella upplysningar kring identitet som lämnats. Endast ett fåtal utsedda roller har åtkomst till uppgifterna.

Den som utpekas i anmälan har rätt att få reda på det och information ska ges när utredningen inte bedöms påverkas negativt. Informationen kan med fördel lämnas av närmaste chef eller på annat lämpligt sätt.

Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning samt en eventuell rekommendation om vilka åtgärder som bör vidtas.

Polisanmälan

Om bedömning görs att det finns misstanke om brott ska en polisanmälan göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller åklagarmyndighetens arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Återrapportering

Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen i anonymiserad
form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur
organisation och utredningsfunktion fungerat under året.

Allmänna handlingar

Inkomna anmälningar är allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut. En
sekretessprövning sker vid varje utlämnande, men det bör noteras att det sällan finns grund i
lagstiftningen att sekretessbelägga vare sig namngivna personers identitet eller de omständigheter som anmälan pekar på. Anmälare som lämnar uppgifter behöver därför vara medvetna om att dessa kan komma att bli offentliga.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-01-07