Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll

Kansliavdelningen ombesörjer att föredragningslistan för nämnders sammanträde läggs ut på denna webbplats. För några instanser läggs fler beslutsunderlag ut (se nedan). Justerade protokoll är tillgängliga för samtliga instanser, sånär som på sekretessmaterial och de uppgifter som är personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För kommunstyrelsen läggs alla handlingar ut, förutom de som klassas som arbetsmaterial.

För kommunfullmäktige läggs samtliga handlingar ut.

Information om utskott, nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun har två utskott; arbetsutskottet och personalutskottet. Utskottens ärenden är i stor utsträckning beredande till kommunstyrelsen, vilket innebär att handlingar förblir arbetsmaterial tills dess kommunstyrelsen beslutat i ärendet.

För nämnder och styrelser utan utskott anses handlingarna inte vara upprättade förrän nämnden eller styrelsen har sammanträtt. Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10).

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-05-03