Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll

Kansliavdelningen genomför nu slutfasen av övergången till digital möteshantering för kommunens politiker. Det innebär att med början från den 1 januari 2020 läggs enbart föredragningslistan för respektive sammanträde ut på denna webbplats.

Förändringen sker successivt för de olika politiska instanserna.

De publicerade handlingarna är inte alltid fullständiga. Om det uppstår tvivel kring riktigheten i ett dokument, är det alltid originalet på respektive kommunal förvaltning som är den giltiga handlingen i ett ärende.

Information om utskott, nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun har fyra utskott; arbetsutskottet, teknik- och utvecklingsutskottet, personalutskottet och arbete- och lärandeutskottet.

Utskott har i huvudsak en beredande karaktär vilket innebär att utskotten bereder ärenden åt styrelse eller nämnd. Handlingar som tillförs ärenden som ska beredas av utskotten anses i huvudsak inte upprättade förrän utskottet har sammanträtt.

För nämnder och styrelser utan utskott anses handlingarna inte vara upprättade förrän nämnden eller styrelsen har sammanträtt. Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10).

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08