Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Den förra mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde hölls den 3 september.

Det nyvalda fullmäktige sammanträder den 15 oktober och vid det tillfället väljs fullmäktiges presidium för den kommande mandatperioden (år 2018-2022). Se länsstyrelsens slutliga sammanräkning nedan där nya kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare listas.

Fullmäktige sammanträder 9 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena är varannan gång i Konga Folkets Hus och varannan gång i Parken, Urshult. Som regel är tidpunkten kl 18.30 men sammanträdet i juni (budgetbeslut) och december är kl. 15.00. Dagordning, tider och lokal anslås på kommunens hemsida, samt annonseras i Smålandsposten.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08