Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter (för närvarande är 3 platser vakanta) är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Länk till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare HÄR.

Fullmäktiges presidium

Barbro Svensson (s), ordförande
Inge Strandberg (m), 1:e vice ordförande
Marie-Louise Hilmersson (c), 2:e vice ordförande
Kristoffer Ekvall, sekreterare

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Uppdaterad: 2017-07-05
Sidansvarig: Kansliavdelningen