Revision

Revision

I vår kommun finns fem förtroendevalda revisorer. De har till uppgift att granska hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form den bedrivs.

Revisorernas uppdrag är att granska:

 • att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • att kommunens räkenskaper är rättvisande
 • att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
 • att den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är korrekt
 • att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
 • att verksamheten i kommunens bolag bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskas årligen

Revisionsprocessen består av tre delar: planera, granska och pröva.

Tre viktiga principer i processen är:

 1. Öppenhet och kommunikation.
 2. Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga.
 3. Kvalitetssäkring och dokumentation.

Granskningen är årlig och gäller den verksamhet som sker under ett räken­skapsår. Vissa delar av revisionsprocessen pågår löpande medan andra delar är mer tidsbundna. Läs gärna vidare i God revisionssed 2018 om de olika delarnas innehåll: God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

Revisorerna väljer vad som ska granskas och väljer hur granskningen ska genomföras. Förvaltningsrevisionens syfte är att bedöma om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. I sitt arbete ska revisorerna ta fasta på både brister som förtjänster i verksamheten. Om revisionerna tycker att det finns misstanke om förmögenhetsbrott ska de anmäla detta till berörd nämnd som ska vidta nödvändiga åtgärder.

Processen avslutas när fullmäktige eller bolagsstämma har behandlat revisionsberättelse och granskningsrapport och har fattat beslut i ansvarsfrågan.

Oberoende

Oberoende innebär att revisorerna står fria gentemot den som granskas samt att de självständigt och objektivt granskar och prövar. Att vara oberoende är centralt för revisionens trovärdighet och legitimitet.

Att revisorerna är självständiga och oberoendet skyddas av ett antal regler i kommunallagen:

 • Valbarhetsregler: du kan inte vara revisor och samtidigt ha uppdrag i fullmäktige, styrelse eller nämnd.
 • Jävsregler: revisorer ska anmäla jäv om det skulle uppstå.
 • Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
 • Revisorerna ansvarar för att ordna sin förvaltning (administration).
 • Revisorerna och de sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver för granskningen.
 • När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och sakkunniga rätt att yttra sig.
 • Revisorerna har initiativrätt att väcka ärende i fullmäktige, styrelse eller nämnd om ärendet rör deras förvaltning eller granskning.

Kontakt

Kontakta gärna kommunrevisionen om du har frågor eller funderingar gällande förhållandena i Tingsryds kommun. Kontaktuppgifter: Revisorerna i Tingsryds kommun

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-01-10