Revision

Revision

I vår kommun finns fem förtroendevalda revisorer. De har till uppgift att granska hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form den bedrivs.

Revisorernas uppdrag är att granska:

  • att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • att kommunens räkenskaper är rättvisande
  • att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
  • att den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är korrekt
  • att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
  • att verksamheten i kommunens bolag bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskas årligen

Kommunallagen kräver att all verksamhet i kommunen ska granskas årligen i form av förvaltnings- som redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionens syfte är att bedöma om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. I sitt arbete ska revisorerna ta fasta på både brister som förtjänster i verksamheten. Om revisionerna tycker att det finns misstanke om förmögenhetsbrott ska de anmäla detta till berörd nämnd som ska vidta nödvändiga åtgärder.

Oberoende

Varje revisor fullgör sitt uppdrag oberoende av sina medrevisorer och kan självständigt ta initiativ att genomföra de granskningsinsatser som bedöms nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.
Varje revisor har rätt att under året väcka ärenden i kommunfullmäktige och i nämnder om granskningen, detta kallas för initiativrätt. Till sin hjälp i revisionsarbetet anlitar revisorerna sakkunnigt biträde.

Kontakt

Kontakta gärna kommunrevisionen om du har frågor eller funderingar gällande förhållandena i Tingsryds kommun. Kontaktuppgifter: Revisorerna i Tingsryds kommun

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-03-01