Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådetär ett samarbetsorgan för handikapporganisationerna i Tingsryds kommun och består av representanter från vardera handikappföreningarna i kommunen, representanter från kommunens nämnder och styrelser samt en tjänsteman från varje kommunal förvaltning och från Landstingets primärvård.

Tillgänglighetsrådet är en remissinstans för alla frågor som berör personer med funktionshinder inom kommunen, bl a vad gäller detaljplaner, områdesbestämmelser och större byggnationer. Tillgänglighetsrådet kan väcka frågor inom handikappområdet.