Detaljhandel och servering av folköl

Detaljhandel och servering av folköl

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras. Den som bedriver servering av har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn skall företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet skall i ett dokument beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Vid servering av folköl skall egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat. Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn skall företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet skall i ett dokument beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Vid försäljning av folköl skall egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder. Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Tingsryds kommun tar inte ut någon avgift för anmälan om detaljhandel eller servering av folköl. Kommunen tar inte heller ut någon årlig tillsynsavgift.