Uteservering

Uteservering

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering. Följande krav gäller för att få tillstånd till uteservering:

  • Uteserveringen skall vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten.
  • Uteserveringen skall ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen skall från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen.
  • Sökande skall ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark behövs även polisens tillstånd).
  • Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda.
  • Lagad mat skall kunna tillhandahållas under hela serveringstiden.
  • Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar.

Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteservering eller risk för störningar av närboende kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning till exempel i form av buller krävs som motivering för begränsad serveringstid.