Teknisk service

Teknisk service

Renhållning 

Nedan angivna avgifter avser per år och är inklusive skatt och moms. För fullständig taxa se länken längst ned på sidan.

Ändring av abonnemang

Exempelvis vid byte av kärlstorlek, beviljade dispenser som uppehåll, kvartalshämtning osv  375 kr

Grundavgift
I tätort och på landsbygd avgift
Villor och fastigheter 775 kr
Hushåll i hyresfastigheter och institutioner 588 kr

Gäller för samtliga villor, fritidshus samt hushåll i hyresfastigheter samt institutioner

Hushållssopor
I tätort och på landsbygd (14-dagars tömning)
140 liters kärl placerat i tomtgräns    850 kr
190 liters kärl placerat i tomtgräns 1 149 kr
370 liters kärl placerat i tomtgräns 2 229 kr
660 liters kärl placerat i tomtgräns 3 980 kr

Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns.

Fritidsfastigheter
11 ggr/år maj - september
140 liters kärl    569 kr
190 liters kärl    767 kr
370 liters kärl 1 250 kr
Latrin
Helår 26 hämtningar 5 625 kr
Halvår maj - september (11 hämtn./år) 3 438 kr
Slamtömning 0-5 kbm (1 ggr/år - höst el vår) 650 kr
Fyraveckorshämtning plastkärl placerat i tomtgräns
190 l plastkärl placerat i tomtgräns 700 kr

Ovanstående taxor reduceras med 60 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns

Tomtmark

Tomtpriser för bostäder
Tingsryd 70-150 kr/kvm
Ryd 60 kr/kvm
Övriga tätorter 50 kr/kvm

Torghandel

För helårsplats 325 kr/löpmeter
För halvårsplats 1/1-30/6 alt 1/7-31/12 170 kr/löpmeter
för tillfällig plats 15 kr/löpmeter
För julimarknaden i Tingsryd gäller
Plats för eget bord 50 kr/dag/löpmeter
För tillhandahållet salustånd 200 kr/dag/löpmeter
För övriga marknader i Tingsryd och Ryd gäller
Plats för eget bord 40 kr/dag/löpmeter
För tillhandahållet salustånd 150 kr/dag

Ideella föreningar med verksamhet inom kommunen är befriad från avgift. Detta gäller ej julimarknaden i Tingsryd.
Avgift för fast saluplats betalas per kalenderår i förskott. Avgift för tillfällig saluplats betalas per gång eller flera gånger i förskott.

Vatten och Avlopp

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27.

Anläggningsavgifter
Avgift utgår per fastighet avseende:
a) Servisavgift
b) Förbindelspunktavgift
c) Avgift per lägenhet
d) Avgift per m2 tomtyta utöver 1000 m2

Kontakta VA-avdelningen för beräkning av taxan.

Brukningsavgifter
Fasta avgifter för spillvatten och vatten

Fasta avgifter för spillvatten och vatten
Mätare
1 - 2 lägenheter 2.5 kbm  3 235 kr
Fler än 2 lägenheter 2.5 kbm  9 072 kr
Fler än 2 lägenheter 6.0 kbm 24 796 kr
Fler än 2 lägenheter 10.0 kbm 55 944 kr

Dagvattenavgifter

Fastighet med 1 - 2 lägenheter (villor)
Dagvatten fastighet (DF) 202.50 kr/år
Dagvatten gata (DG) 110.00 kr/år
Övriga fastigheter på påbörjad 100-tal m2
tak- och hårdgjord yta (industri m.m.)
Dagvatten fastighet (DF)   81.25 kr/år
Dagvatten gata (DG)   43.75 kr/år
Avgift levererat vatten
Avgift per kbm    27.85 kr

Angivna avgifter är inklusive moms. Avgifterna gäller fr o m 2014-01-01.

För fullständig VA-taxa tryck på länken nedan.